ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δη μοπρασία η εκμ ίσθωση του
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ του Κλειστού Γυ μναστηρίου Νέων Μουδανιών του Οργανισμ ού
Πολιτισμ ού και Αθλητισμ ού του δή ου Νέας Προποντίδας.
Ο ελάχιστος όρος ετήσιας πρώτης προσφοράς ορίζεται στο ποσό των 500,00 ευρώ. 
Προϋποθέσεις  συ μετοχής στη δη μοπρασία είναι:
η μη ύπαρξη,  εις βάρος του ενδιαφερομ ένου,  βεβαιωμ ένων ληξιπρόθεσμ ων
οφειλών προς τον δ ήμ ο, μ ε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμ οδικίας και του
διακανονισμ ού καταβολής αυτών, σύμ φωνα με τη
σχετική νο μοθεσία.
Εντοπιότητα ( μόνιμ ος κάτοικος του δ ήμ ου Νέας Προποντίδας).
Η μ ίσθωση αρχίζει από την υπογραφή του μ ισθωτηρίου συ βμολαίου, το οποίο
πρέπει να υπογραφεί μέσα σε δέκα (10) μέρες αφότου κοινοποιηθεί από την αρμ όδια
υπηρεσία του Οργανισμ ού στον πλειοδότη η απόφαση του Γ.Γ.  της Αποκεντρωμ ένης
δ ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και λήγει σε δύο (2) έτη μετά την ως άνω υπογραφή του. 
Παράταση της μ ίσθωσης απαγορεύεται.
Η δημ οπρασία θα γίνει στην αίθουσα του Οργανισμ ού Πολιτισμ ού και
Αθλητισ μού την 5η
Ιανουαρίου ημ έρα Πέ μπτη και από ώρα 10.00 π. . μ έχρι 1.30 . . 
ενώπιον της αρ όδιας Επιτροπής δη μοπρασιών του Οργανισμ ού.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημ οπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμ ένης τράπεζας ή γραμ άτιο του Τα μείου Παρακαταθηκών & δανείων ποσού
ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο
μισθώ ατος, ήτοι 50,00 ευρώ. 
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο  γραφείο  του Οργανισμ ού
Πολιτισ μού και Αθλητισ μού του δή μου Νέας Προποντίδας (υπεύθυνη κ.  Φανή
Παλάντζα, τηλ. επικοινωνίας 23730-65686), από όπου οι ενδιαφερόμ ενοι μ πορούν να
λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμ ες ημ έρες και ώρες.
                                                                          Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ
                                                              ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΕ ΑΚΗΣ

Απάντηση