Ένα νέο σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο περιβάλλον του νέου TAXISnet

Τέθηκε σε λειτουργία από την Παρασκευή. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν μεταξύ άλλων την Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και την Ηλεκτρονική υποβολή Εντύπου Γνωστοποιήσεων.

Όπως, συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών, οι υπηρεσίες αυτές αφορούν:

-Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας
-Ηλεκτρονική υποβολή Εντύπου Γνωστοποιήσεων
-Έντυπο παραστατικών μεταβίβασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων
-Αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες Δηλώσεις Απόδοσης Φόρου Ασφαλίστρων.
-Αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις Απόδοσης Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς Δακοκτονίας.

Oι ενδιαφερόμενοι που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες αυτές θα  πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ.

Απάντηση