Περικοπές 15% έως και 40% στις επικουρικές συντάξεις

Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου – Με ρύθμιση ενοποιείται η περιουσία των Ταμείων


Με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί εντός έξι μηνών από τη σύσταση του νέου μεγάλου επικουρικού Ταμείου ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης) και με πρόταση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Κουτρουμάνη, αφού προηγηθεί γνώμη του Δ. Σ. του ΕΤΕΑ, αναλογιστική μελέτη και γνωμοδότηση του

Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, θα καταρτιστεί ο νέος Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του νέου επικουρικού φορέα. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου -παραμένει στα συρτάρια του υπουργείου εν αναμονή της άρσης των ενστάσεων της Ν. Δ. – τόσο οι ασφαλιστικές εισφορές όσο και οι πόροι, ο χρόνος ασφάλισης, η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου και ο τρόπος εξαγοράς του, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, η έναρξη και λήξη των παροχών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση που αφορά τη λειτουργία του Ταμείου παραπέμπονται ουσιαστικά στην επόμενη κυβέρνηση. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα θα καθοριστεί και το κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου. Τι λύνει επομένως η νομοθετική ρύθμιση που έχει προκαλέσει τόσες αντιρρήσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης Παπαδήμου;

Κατ’ αρχάς, προωθεί περικοπές συντάξεων σε όλα τα προβληματικά Ταμεία. Αν και το ποσοστό παραμένει ακόμη ανοικτό, λόγω των διαφωνιών της Ν. Δ. θα κυμαίνεται από 15% έως και 40% (σύμφωνα με το αρχικό σενάριο του υπουργείου Εργασίας). Επίσης, με τη ρύθμιση ενοποιείται η περιουσία των επικουρικών που θα συγκροτήσουν τον νέο φορέα και δημιουργείται η βάση για τη λειτουργία ενός τύπου κεφαλαιοποιητικού συστήματος στον τομέα των επικουρικών. Στο σχέδιο νόμου για τις επικουρικές αναφέρεται ότι ο «υπολογισμός των επικουρικών στηρίζεται σε ανταποδοτικό σύστημα με τη σύνδεση εισφοράς-παροχών και την εισαγωγή των κανόνων κεφαλαιοποίησης». Μάλιστα, «για τους ασφαλισμένους της κατηγορίας αυτής (μετά τo 2001) τηρούνται ατομικές μερίδες με νοητή κεφαλαιοποίηση».

Πώς θα γίνει η ένταξη των Ταμείων

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του σχεδίου νόμου στο ΕΤΕΑ εντάσσονται από την έναρξη λειτουργίας του: α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), β) το Tαμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση, ε) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και στ) ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του.
Με απόφαση του κ. Κουτρουμάνη μπορούν να ενταχθούν στο ΕΤΕΑ μέχρι 31.12.2012, (μετά τη σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και ύστερα από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης) τα λοιπά επικουρικά Ταμεία καθώς και όσα εξαιρέθηκαν. Οσα δεν θα ενταχθούν μέχρι την 31η-12-2012 στο ΕΤΕΑ μετατρέπονται αυτοδίκαια σε ΝΠΙΔ, υποχρεωτικής ασφάλισης, αυτοδιαχειριζόμενα. Στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ υπάγονται υποχρεωτικά:
α) Οι νεοπροσλαμβανόμενοι στον Ιδιωτικό, Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ.
β) Οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων – τομέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ.
Το ποσό εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου. Τα ποσοστά αυτά προσαυξάνονται για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα κατά 1,25% για τον ασφαλισμένο και κατά 0,75% για τον εργοδότη και για τους υπαγόμενους στα υπερβαρέα επαγγέλματα κατά 1% για τον ασφαλισμένο και 2% για τον εργοδότη.
Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για τον κάθε ασφαλισμένο, από την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ και μετά καταχωρίζονται και τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Στις ατομικές μερίδες των ασφαλισμένων που προέρχονται από τα εντασσόμενα ταμεία και κλάδους καταχωρίζονται και οι εισφορές για χρόνο ασφάλισής τους, από 1-1-2001 και μετά.

Πώς υπολογίζεται η σύνταξη στο νέο Ταμείο

Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται αναλογιστικά, με βάση τα εξής στοιχεία: τους εγκεκριμένους αναλογιστικούς πίνακες θνησιμότητας και ενός τεχνικού επιτοκίου (σε συνάρτηση με το ισχύον ύψος των επιτοκίων), λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη το ύψος του ατομικού συνταξιοδοτικού λογαριασμού, την ηλικία του ασφαλισμένου κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης, το φύλο, τα διοικητικά έξοδα και τις λοιπές υποχρεώσεις του Ταμείου προς τους ήδη συνταξιούχους που δεν διαθέτουν ατομικό συνταξιοδοτικό λογαριασμό.
Αναφορικά με τη διοίκηση του Ταμείου, το σχέδιο νόμου ορίζει ότι ο πρόεδρος επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 49 Α του Κανονισμού της Βουλής μετά την πρόταση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και διορίζεται με απόφαση του υπουργού για τριετή θητεία. Είναι πλήρους απασχόλησης και πρέπει να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής καθώς και να έχει διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα ή σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής.
Το Δ. Σ. αποτελείται από: α) Τον πρόεδρο, β) τρεις εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τη ΓΣΕΕ, εκ των οποίων οι δύο από τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα και ο τρίτος από τους ασφαλισμένους των ΔΕΚΟ, γ) έναν εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προτείνεται από την ΑΔΕΔΥ, δ) τρεις εκπροσώπους των εργοδοτών, εκ των οποίων οι δύο από ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ και ο ένας από το υπουργείο Οικονομικών, ε) έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων που προτείνεται από Aνώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων, στ) έναν εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταμείου, ο οποίος κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ. Σ. του Ταμείου και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων του Ταμείου, προτείνεται από την ΠΟΠΟΚΠ, ζ) δύο ειδικούς επιστήμονες με εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής ή σε θέματα οικονομικά ή διοίκησης και οργάνωσης, η) έναν υπάλληλο που προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με πενταετή προϋπηρεσία.

Ενοποίηση των αποθεματικών

Το πρόβλημα όμως που διχάζει και δημιουργεί εσωτερικές ενστάσεις, ακόμη σοβαρότερες και από αυτές των περικοπών στις συντάξεις, αφορά την ενοποίηση των αποθεματικών των Ταμείων και ειδικότερα η ενοποίηση των αποθεματικών του ΤΕΑΔΥ (2,4 δισ. ευρώ) με τα άδεια Ταμεία του ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ. Το σχέδιο προβλέπει ενοποίηση του συνόλου του ενεργητικού και παθητικού των Ταμείων. Η ακίνητη και κινητή περιουσία των εντασσόμενων Ταμείων και κλάδων που απογράφεται από τις διοικήσεις κατά την ημερομηνία κατάργησής τους περιέρχεται αυτοδικαίως στο ΕΤΕΑ.
Επίσης αναφέρεται ότι η κινητή και ακίνητη περιουσία του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που είναι ενιαία, κατανέμεται, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έπειτα από οικονομική μελέτη μεταξύ του ΕΤΕΑ και του κλάδου ασφάλισης προσωπικού της ΔΕΗ.

Της Χριστινας Κοψινη

Απάντηση