το πρόγραμμα “Βιολογικής Γεωργίας” Έως τις 29 Φεβρουαρίου

Έως τις 29 Φεβρουαρίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα “Βιολογικής Γεωργίας”,  με την ενίσχυση των αγροτών ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γης για την παραγωγή πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων, με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων, την

αειφόρο ανάπτυξη και την προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή γεωργικά προϊόντα.

Η δράση εφαρμόζεται σε γεωργικές εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία και είναι πενταετούς δέσμευσης.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι :

α.  οι επαγγελματίες αγρότες

β. κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

– Είναι φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματός τους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και στις κατά τόπους ΕΑΣ και ΚΕΠΠΥΕΛ.  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Στήριξης Αγρότη και Κτηνοτρόφου του δήμου Λαγκαδά (κ. Καζηνέρης Πέτρος  τηλ. 6971804040 και 2394331068).

Απάντηση