προσωρινά εκτός ΕΣΠΑ το έργο της κατασκευής της γέφυρας Αγίας Τριάδας

Απάντηση στην επιστολή του περιφερειακού συμβούλου Φώτη Αλεξάκου σχετικά με την ένταξη στο ΕΣΠΑ του έργου«Κατασκευή γέφυρας Αγίας Τριάδας» έδωσε η περιφέρεια Θεσσαλίας . Αναλυτικά αναφέρονται τα εξής:
«Η σχετική Πρόσκληση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίαςστην οποία υποβλήθηκε από την
Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας η Αίτηση Χρηματοδότησης για την Πράξη του θέματος αφορά σε «Πρόληψηπεριβαλλοντικών κινδύνων» και συγκεκριμένα σε παρεμβάσεις σε τμήματα του υδρογραφικού δικτύου με αποκλειστικόσκοπό τον θωρακισμό οικισμών από πλημμυρικά φαινόμενα, που αποδεδειγμένα έχουν λάβει χώρα κατά την τελευταίαεικοσαετίαΤο φυσικό αντικείμενο της πράξης «Κατασκευή Γέφυρας Προδρόμου στον Ποταμό Καλέντζη (Αγίας Τριάδας)»,βασίζεται και προκύπτει μεν ως αναγκαιότητα από τη γενικότερη Υδραυλική Μελέτη Αντιπλημμυρικής θωράκισης τηςπεριοχήςκαθόσον αποκαθιστά την κυκλοφοριακή σύνδεση που διακόπηκε με την κατεδάφιση της παλαιάς γέφυρας,πλην όμως δεν αφορά σε κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία αστικών κέντρων και οικισμώναλλά σεκατασκευή γέφυρας και μόνο.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι δεν υπάρχει επιλεξιμότητα για χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο πλαίσιο τηςσχετικής πρόσκλησης.
Παράλληλα όμωςόπως έχουν ενημερωθεί όλοι οι συναρμόδιοι Φορείς και Υπηρεσίες, η αποκατάσταση της οδικήςσύνδεσης των εκατέρωθεν του ποταμού Καλέντζη περιοχών στην Αγία Τριάδααποτελεί προτεραιότητά μας. Για τολόγο αυτό ήδη έχει αποφασιστεί και πρόκειται στο αμέσως επόμενο διάστημα να προκηρυχθεί σχετική Πρόσκληση στοΕ.Σ.Π.ΑΘεσσαλίας που θα αφορά σε έργα της κατηγορίας αυτήςπροκειμένου και το εν λόγω έργο που αποτελεί καιαίτημα χρόνων πλέον να μπορέσει να ικανοποιηθεί».

Απάντηση