Νέο σκληρό σύστημα ελέγχου για ελεύθερους επαγγελματίες

Μια νέα μορφή σκληρού ελέγχου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες φέρνει το υπουργείο Οικονομικών, μέσω του πολυνομοσχεδίου, που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή. Όπως προβλέπεται στο σχέδιο νόμου, καθορίζεται ένα νέο σύστημα με πέντε άξονες, στηριζόμενο σε διεθνείς μεθόδους ελέγχου και με βάση το οποίο θα προσδιορίζονται  τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές του επιτηδευματία, τα φορολογητέα κέρδη και ο οφειλόμενος ΦΠΑ.
Οι νέες τεχνικές ελέγχου που προωθεί το οικονομικό επιτελείο είναι οι εξής:
– το ύψος  των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών σε μετρητά
– η ανάλυση ρευστότητας του φορολογούμενου
– η καθαρή θέση του φορολογούμενου
– η αρχή των αναλογιών 
– η σχέση  της τιμής πώλησης προς τον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών
Τα προσδιοριζόμενα  ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν μετά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με τις παραπάνω τεχνικές θα λαμβάνονται  υπόψη για τον προσδιορισμό των λοιπών φορολογιών, ενώ για το κόστος που αναλογεί στην προσαύξηση των ακαθαρίστων εσόδων, που προσδιορίζονται με τις πιο πάνω τεχνικές, εκπίπτεται ο αναλογών σε αυτούς ΦΠΑ.
Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 15 του πολυνομοσχεδίου, ο φορολογούμενος, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου καλείται σε ακρόαση από τον προϊστάμενο της ελεγκτικής μονάδας, πριν την  έκδοση της πράξης καταλογισμού του φόρου, ενώ έχει το δικαίωμα της  ανταπόδειξης και μπορεί να επικαλεστεί ενώπιον της ελεγκτικής αρχής κάθε πρόσφορο στοιχείο σχετικά με τη φοροδοτική του ικανότητα. 
Όπως επισημαίνει το υπουργείο Οικονομικών, με τις νέες μεθόδους που προωθούνται, οι ελεγκτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια του ελέγχου  ένα ευρύτατο φάσμα πληροφοριών και δεδομένων προερχόμενο από τρίτες πηγές, προκειμένου να εξάγουν  ασφαλέστερα αποτελέσματα και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη σύλληψη της φορολογητέας ύλης.

Απάντηση