Διακήρυξη Εκμίσθωσης Οικίας Μήτσιου


Η Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ. διακηρύττει ότι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου και ώρα 11.00 μέχρι 12.00 θα διενεργηθεί στα γραφεία της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.Α.Ε. ενώπιον της επιτροπής διεξαγωγης δημοπρατήσεων-διαγωνισμών φανερή πλειδοτική Δημοπρασία για την ανάδειξη ενοικιαστού του ακινήτου «ΟΙΚΙΑ ΜΗΤΣΙΟΥ» που βρίσκεται στην δημοτική κοινότητα της Αρναίας.

Το ακίνητο που εκμισθώνεται αφορά ένα κτίριο και
αποτελεί ξενοδοχειακό συγκρότημα κλασικού τύπου Γ τάξης εντός οικισμού της Δημοτικής κοινότητας Αρναίας. Το κτίριο που εκτείνεται σε 3 επίπεδα είναι μικτού εμβαδού (τριακόσια πενήντα τρια) 353τ.μ.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι έξι (6) χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα έξι χρόνια και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Ως κατώτατο όριο προσφοράς ετησίου μισθώματος για την έναρξη της πλειοδοσίας ορίζεται το ποσό των 7,200 € (ανα έτος) . Το μίσθωμα που τελικώς θα επιτευχθεί θα αναπροσαρμόζεται κατ’ έτος σε ποσοστό ίσο με το ύψος του πληθωρισμού, όπως καθορίζεται επίσημα από τη Τράπεζα της Ελλάδος.

Για να γίνει κανείς δεκτός στην δημοπρασία πρέπει:
• Να μην είναι οφειλέτης του Δήμου του Δημοσίου ή της ΑΞΤΑΔΑ ΔΑΕ αυτός ή συγγενής Α βαθμού
• Να παρουσιάσει την ημέρα της δημοπρασίας εγγυητική επιστολή 10% επι του ορισθέντος ποσού εκκίνησης της δημοπρασίας.
• Να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσέλθει στην σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου μέσα σε 10 μέρες από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης.

Οι ενδιαφερόμενοι πριν από την συμμετοχή τους στη Δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης.

Πληροφορίες για του όρους της διακήρυξης στα γραφεία της ΑΞ. Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ., τηλ. 2377021130, fax 2377021132

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΞ. Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ.

ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

Απάντηση