Παράνομο το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για ορκωτούς εκτιμητές

Παράνομο έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο επιχειρήθηκε η απελευθέρωση του επαγγέλματος του ορκωτού εκτιμητή.
Ειδικότερα, στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατατέθηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που προέβλεπε την απελευθέρωση του επαγγέλματος του

ορκωτού εκτιμητή και την αναδιοργάνωση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕ) στα Ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3919/2011.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Κ. Μενουδάκος και εισηγητής ο πάρεδρος Χρ. Ντουχάνης) με την υπ’ αριθμ. 27/2012 γνωμοδότησή του, έκρινε μη νόμιμο το επίμαχο σχέδιο διατάγματος, καθώς ουσιαστικά με τις διατάξεις του μεταθέτει στο μέλλον την απελευθέρωση του επαγγέλματος του ορκωτού εκτιμητή.
Ειδικότερα, οι δικαστές αναφέρουν ότι το σχέδιο διατάγματος περιέχει μία σειρά μεταβατικών διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν κυρίως θέματα σχετικά με «την εγγραφή στο Μητρώο του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών όσων ήδη ασκούν το επάγγελμα και τη συνέχιση του εκκρεμούς εκτιμητικού έργου που του έχει ανατεθεί».
Από τις διατάξεις, όμως, του σχεδίου -συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας- ελάχιστες είναι εκείνες που προβλέπεται να εφαρμοστούν άμεσα, ενώ υπογραμμίζεται στη γνωμοδότηση, με το σχέδιο «δεν ρυθμίζονται θέματα, όπως η διαδικασία διενεργείας εκτιμήσεων, ο καθορισμός εκτιμητικών προτύπων, η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο του ΣΟΕ των ενδιαφερομένων να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα, τα ζητήματα δαπανών εκτίμησης και αμοιβής των ορκωτών εκτιμητών, πειθαρχικού ελέγχου, η σύγκληση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης, οι αρμοδιότητές της και ο τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων εισαγωγής στο Σώμα, η ρύθμιση δε των θεμάτων αυτών ανατίθεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας».
Υπογραμμίζουν όμως οι δικαστές ότι με τις ρυθμίσεις αυτές «δεν προσαρμόζεται η νομοθεσία που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος του ορκωτού εκτιμητή προς την άρση των περιορισμών πρόσβασης στο επάγγελμα, η οποία, έχει ήδη χωρήσει εκ του νόμου, αφενός διότι για τη ρύθμιση αναγκαίων για την προσαρμογή αυτή ζητημάτων παρέχεται ανεπίτρεπτη υπεξουσιοδότηση και αφετέρου διότι, ανεξαρτήτως της μη νομιμότητας της ως άνω υπεξουσιοδότησης, μετατίθεται στο μέλλον η ολοκλήρωση των αναγκαίων νομοθετικών μεταβολών, αφού οι εξετάσεις για το διορισμό των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθούν μετά την ισχύ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, η θέσπιση του οποίου προϋποθέτει τη συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης, η πρώτη σύγκληση της οποίας προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μετά την πάροδο εξαμήνου μετά τη θέση σε ισχύ του Προεδρικού Διατάγματος».
Μάλιστα, οι σύμβουλοι Επικρατείας σημειώνουν ότι το υπουργείο Οικονομικών «οφείλει τάχιστα να προτείνει νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο να ρυθμίζονται στο σύνολό τους τα ζητήματα που συνδέονται με τη διάρθρωση και τη λειτουργία του ΣΟΕ, καθώς και την άσκηση του επαγγέλματος του ορκωτού εκτιμητή».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: