ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΚΝΟΓΟΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

Καλεσμένος ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Θεόκλητο, ὁ Καθηγητής τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας
Θεσσαλονίκης κ. Νικόλαος Κόϊος, παρουσίασε τό θέμα: « Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ » κατά τήν Ἱερατική Σύναξη, πού πραγματοποιήθηκε στήν Ἀρναία τήν Πέμπτη 29η Νοεμβρίου.

Ὁ κ. Κόϊος εἰδικευμένος στή Βιοηθική παρουσίασε κυρίως ἀπό ποιμαντικῆς πλευρᾶς τό μεγάλο σύγχρονο πρόβλημα τῆς τεκνογονίας.
Ἀνέφερε ὅτι:
• Ἀπό τή δεκαετία τοῦ ΄70 καί ὕστερα ἀνεπτύχθησαν ὑποβοηθούμενες τεχνολογίες, μέ σκοπό τήν ἀπόκτηση παιδιοῦ ἀπό ζευγάρια πού ἀντιμετωπίζουν πρόβλημα τεκνογονίας. Καί αὐτό γιατί μεγάλη ἡ ἀξία τῆς παρουσίας παιδιοῦ στό ζευγάρι.
•Ὁ Ἲδιος ὁ Κύριός μας δείχνει τή χαρά Του, ὅταν Τόν πλησιάζουν τά παιδιά, λέγοντας πρός τούς Μαθητές Του «ἄφετε τά παιδία ἔρχεσθαι πρός με καί μή κωλύετε αὐτά» (Μαρκ. 10,14).
•Τό ζευγάρι γίνεται οἰκογένεια, ὅταν ἀποκτᾶ παιδί. Ἡ κοινωνία δέχεται τά παιδιά καί δείχνει ἰδιαίτερα μέριμνα καί φροντίδα, διότι τά παιδιά εἶναι ἡ διαδοχή τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί αὐτά τήν προάγουν. Ἡ ἀπόκτηση παιδιῶν εἶναι ἡ ἔξοδος τοῦ ζευγαριοῦ ἀπό τόν ἐγωκεντρισμό. Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ λέει ὅτι μέ τήν γέννηση παιδιῶν, «ὁ ἄνθρωπος γίνεται συνδημιουργός θεῶν ἐν τῇ αἰωνιότητι».Ὁ δέ ἱερός Χρυσόστομος μιλῶντας στό «Ἐγκώμιον διά τήν παρθενίαν», πλέκει τό ἐγκώμιο γιά τόν γάμον.
•Τό πρόβλημα ξεκινᾶ, ὅταν τό παιδί εἶναι ἀνεπιθύμητο, ὅταν δέν εἶναι ἐπιλογή, ὅταν ἦταν μιά «κακιά ὥρα», ὅταν προηγεῖται ἡ καριέρα καί ὅταν τό ἔμβρυο εἶναι ἀσθενές. Τότε πολλοί ὁδηγοῦνται στήν ἔκτρωση. Ἡ Ἁγία Γραφή στό Δευτερονόμιο ἀπαγορεύει τήν ἔκτρωση , ἀλλά καί ὁ Ἱπποκράτης τήν ἀπαγόρευε καί στούς ἰατρούς.
•Οἱ χριστιανοί ἀπό τούς πρώτους αἰῶνες διαφοροποιοῦνται ἀπό τούς εἰδωλολάτρες καί δέν ρίχνουν τά παιδιά τους. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀναφέρονται στήν εὐθύνη τῆς μητέρας, τοῦ πατέρα, ἀλλά καί τῶν γιατρῶν.
•Στίς σύγχρονες κοινωνίες, κάτω ἀπό τήν πίεση τῶν φεμινιστικῶν κινημάτων, τά κράτη νομοθετοῦν τήν ἐλεύθερη ἄμβλωση, ἐπικαλούμενα τήν ἐλευθερία στήν ἐπιλογή καί ἀφ’ἐτέρου τά θέματα ὑγείας ἐμβρύου ἤ μητέρας.
•Οἱ διάφορες θρησκεῖες ἀντιμετωπίζουν διαφορετικά τό θέμα αὐτό.
•Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σταθερά τάσσεται κατά τῆς ἀφαιρέσεως τῆς ζωῆς ἀπό τό ἔμβρυο. Ἡ δέ Ὀρθόδοξη Ἀνθρωπολογία θεωρεῖ τόν ἄνθρωπο ὡς ψυχοσωματική ὀντότητα ἀπό τήν ὥρα τῆς συλλήψεως. Ἀπό τή στιγμή πού τό σπερματοζωάριο τοῦ ἄνδρα θά διεισδύση στό ὠάριο τῆς γυναίκας καί γίνεται ζυγωτό, ἔχουμε ἄνθρωπο μέ σῶμα καί ψυχή, πού πολλαπλασιάζεται.
•Ἡ Ἐκκλησία μας ἰδιαίτερα τιμᾶ τή σύλληψη τοῦ Κυρίου κατά τόν Εὐαγγελισμό, ἀλλά καί τήν σύλληψη τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Προδρόμου.
•Ἡ ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή βοηθᾶ τήν περίπτωση ἀτεκνίας. Γιά τήν διαδικασία τῆς γονιμοποιήσεως ὑπάρχουν πολλά ἐρωτήματα, στά ὁποῖα προσπαθεῖ νά δώση ἀπάντηση ἡ σύγχρονη Ὀρθόδοξη Βιοηθική.
•Τό ζευγάρι, ὅταν δέν μπορῆ νά ἀποκτήση παιδί μέ φυσιολογικό τρόπο, πιέζεται ἀπό τό κοντινό οἰκογενειακό περιβάλλον νά προχωρήση σέ τεχνιτή γονιμοποίηση. Ὅμως καί ἡ ἴδια ἡ διαδικασία εἶναι στρεσογόνος. Οἱ δέ ἐπανειλημμένες ἀποτυχημένες προσπάθειες ἀποτελοῦν ἕνα ἐπιπρόσθετο ἄγχος.
•Πολλά τά ἐρωτήματα πού ὑπάρχουν γιά τήν ὀρθότητα τῆς μεθόδου. Μεγάλο πρόβλημα εἶναι τά κατεψυγμένα γονιμοποιημένα ἔμβρυα, πού μένουν στά ἀζήτητα.
•Ἰδιαίτερα ἀντίθετοι εἴμαστε στόν προγενετικό ἔλεγχο, πού πολλές φορές ὁδηγεῖ σέ ἄμβλωση, μέ τήν δικαιολογία τῆς ἀσθένειας τοῦ παιδιοῦ καί τόν κίνδυνο τῆς ζωῆς τῆς μητέρας.
•Γιά τά θέματα τῆς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς ἀσχολεῖται ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή Βιοηθικῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας ὑπό τήν προεδρία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μεσογαίας κ. Νικολάου. Ἀπό Ὀρθοδόξου πλευρᾶς ἔχουν ἐκδώσει κείμενα βιοηθικῆς οἱ Ἐκκλησίες τῆς Ρωσίας, τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ρουμανίας καί οἰ Ρῶσοι τῆς Διασπορᾶς.
Μετά τήν ὁμιλία ἀκολούθησε ἐνδιαφέρον διάλογος μέ ἐρωτήσεις ἀπό τούς Ἱερεῖς καί εὔστοχες ἀπαντήσεις ἀπό τόν καθηγητή κ. Κόϊο.
Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τόν μέν καθηγητή γιά τήν τόσο ἐνδιαφέρουσα εἰσήγηση καί ἰδίως γιά τή μετριοπαθῆ καί εὒστοχη στάση του στά καυτά ἐρωτήματα πού του ἐτέθησαν, τούς δέ Ἱερεῖς γιά τό ὐψηλό ἐπίπεδο τῆς συζητήσεως, γιά τόν ὑγιῆ προβληματισμό τῆς ὁμηγύρεως καί τή φιλάνθρωπο πνεῦμα πού ἐπεκράτησε στήν ποιμαντική ἀντιμετώπιση τῶν θεμάτων τῆς ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἀνθρώπου.
Στή συνέχεια ἀναφέρθηκε σέ τρέχοντα διοικητικά θέματα, ἀφορῶντα τούς ἐφημερίους καί ἀφοῦ ἔδωσε συνέντευξη στό διαδυκτιακό κανάλι «ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ», δεξιώθηκε τόν καθηγητή σέ κέντρο τῆς πόλεως τῆς Ἀρναίας.

Ἱερατική Σύναξις (29/11/2018)

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: