ΙΕΡΙΣΣΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΜΕ ΤΟΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΗΔΗΣΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΘΕΟ…!
Τήν Κυριακή 19η μηνός Μαΐου τ.ἒ., τή λεγομένη

τοῦ Παραλύτου, τέταρτη ἀπό τό Ἃγιο Πάσχα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ἀκολουθούμενος ἀπό τούς Αἰδ. π. Χρῆστο Μήτσιου καί π. Σοφιανό Μαυρίδη καί τόν Διάκονό του π. Κωνσταντίνο Ἰσαακίδη ἐπεσκέφθη τήν ἱστορική ἐνορία Ἁγίου Γεωργίου Ζαγκλιβερίου, ὃπου καί ἐτέλεσε τό ἐνιαύσιο Ἱερό Μνημόσυνο τοῦ ἀειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Παναγιώτου Κορκόντζιλα, ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη στίς 20 Ἰουνίου 2018, ἀλλά ἡ οἰκογένειά του μέ τήν εὐκαιρία τῆς παρουσίας τοῦ Σεβασμιωτάτου στό Ζαγκλιβέρι κατά τό πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐθεώρησε καλό νά ἐπισπεύση τήν τέλεσή του ὣστε νά συμμετάσχη καί ὁ Ἐπίσκοπός μας στήν προσευχή τῆς Ἐκκλησίας ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του.

   Τόν Σεβασμιώτατο ὑπεδέχθησαν σύμπας ὁ Λαός τῆς Ἐνορίας μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἐφημέριό του, διάδοχο καί γαμβρό τοῦ κοιμηθέντος π. Παναγιώτου, Αἰδ. Οἰκ. π. Ἰωάννη Κωνσταντίνου, τήν πολυπληθῆ οἰκογένεια τοῦ ἀειμνήστου, τόν τέως Ὑπουργό καί βουλευτή κ. Θεόδωρο Καράογλου, τόν Πρόεδρο τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου κ. Ἀν. Οἰκονόμου, τόν ἐντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Κεμαλμᾶ καί τόν τέως καί νῦν ὑποψήφιο Δήμαρχο Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννη Ἀναστασιάδη.
   Στό κήρυγμά του ὀ Σεβασμιώτατος, προβάλλοντας ὡς κυρία του πρόταση τή φράση τοῦ Παραλυτικοῦ τῆς Βηθεσδά «Κύριε, ἂνθρωπον οὐκ ἒχω…» ( Ἰωαν. ε’ 7), μίλησε γιά τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, ὡς μοναδικοῦ θεόπλαστου δημιουργήματος καί συνέδεσε τό κήρυγμά του μέ τή βιοτή τοῦ ἐκλεκτοῦ ἀνθρώπου καί ἰερέως π. Παναγιώτου Κορκόντζιλα.
   Ἡ Ἐκκλησία, εἶπε ὁ Δεσπότης, βλέπει τόν ἂνθρωπο σάν «τό μέγα καί πράγμα καί ὂνομα, τό τῆς θείας φύσεως ἀπεικόνισμα», καθώς μᾶς διδάσκει ὁ Ἃγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης, καί τόν τιμᾶ ὡς ἀπεικόνισμα τῆς θείας φύσεως. Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, λοιπόν, βρίσκεται στό ὃτι εἶναι ἓνας μικρόκοσμος καί μικρόθεος, στό ὃτι εἶναι ἓνα πρόσωπο μοναδικά ζωοποιημένο ἀπό τήν πνοή τοῦ Θεοῦ, πρόσωπο πού ἒλαβε ἐντολή νά ὑπερβῆ τό σύμπαν, νά τοῦ πῆ τό νόημά του, νά τό καταστήση κοινωνό τῆς Θείας Χάριτος, ὣστε νά κληθῆ καί τό σύμπαν δι’ αὐτοῦ τοῦ χαριτωμένου ὂντος νά γίνη « εἰκών εἰκόνος» ( Ἃγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης ).
   Καί κατέληξε ὁ Σεβασμιώτατος: «Ἂν ὑπάρχη, λοιπόν, ὁ ἂνθρωπος εἶναι γιατί ὑπάρχει ὀ Θεός. Ἡ καταγωγή μας εἶναι ἀπό τόν Θεό, εἲμαστε θεόπλαστοι, γιά τοῦτο καί τό εἶναι μας ἐξαρτᾶται ἐξολοκλήρου ἀπό Ἐκεῖνον. Πλαστήκαμε νά εἲμαστε, νά γίνουμε Παράδεισος, γιά τοῦτο ἡ ψυχή στά ἐσώτατα ἂδυτά της εἶναι χριστονοσταλγική καί θεονοσταλγική! Κι ὃμως, χτίσαμε τήν πτώση καί χάσαμε τόν Θεό, χάνοντας μαζί καί τόν ἀνθρωπο. Ἐπιχειρήσαμε τή μεταπήδηση ἀπό τή θεοκεντρικότητα στήν ἀνθρωποκεντρικότητα, φτάνοντας ἀπό τόν Θεάνθρωπο στόν ἀνθρωποθεό, στό κατάντημα τῆς αὐτοφυλακίσεώς μας σέ μιά ψευδοαυτάρκεια πού συνοδεύεται ἀπό τούς καπνούς τῆς αὐτοθεοποιήσεώς μας καί τήν ψευδαίσθηση τῆς αὐτοσωτηρίας μας. Γιά νά διαπιστώσουμε δυστυχῶς ὃτι μείναμε μόνοι καί “οὐαί αὐτῷ τῷ ἑνί ὃταν πέσῃ καί μή ᾖ δεύτερος ἐγεῖραι αὐτόν” (: ἀλίμονο σ’αὐτόν τόν ἓνα, ὃταν πέση καί δέν θά εἶναι κανείς ἂλλος νά τόν σηκώση!) ( Ἐκκλησ. δ΄10)»
   Νά σημειωθῆ ὃτι ὁ π. Παναγιώτης ὑπηρέτησε ἐπί πενήντα καί πλέον ἒτη τήν Ἐκκλησία, ἀπό τή θέση τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, τοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Δ΄ Περιφερείας τῆς Ἰερᾶς Μητροπόλεώς μας, τοῦ Προϊσταμένου καί Ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ζαγκλιβερίου, τοῦ Διδασκάλου, Καθηγητοῦ καί Γυμνασιάρχου στή Μέση Ἐκπαίδευση καί κυρίως πατρός μεγάλου ἀριθμοῦ πνευματικῶν του τέκνων καί ἓξ κατά σάρκα τέκνων καί εὐάριθμων ἐγγονῶν. Ἀς εἶναι αἰωνία καί ἀγήρως ἠ μνήμη του.

ΙΕΡΙΣΣΟΥ: ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΜΕ ΤΟΝ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΗΔΗΣΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΘΕΟ...!

Απάντηση