Με 36 θέματα συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη
Με 36 θέματα στην ημερήσια διάταξη, θα συνεδριάσει
σήμερα στις 18:00 το απόγευμα, στο Κέντρο
Πολιτισμού της Ιερισσού το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη, μετά από σχετική πρόσκληση της
Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρίας Ενεχηλίδου.
Αναλυτικά τα θέματα της 1 ης αυτής συνεδρίασης μετά τη συγκρότηση του Δ.Σ. και την ανάδειξη του
προεδρείου του, έχουν ως εξής:
1. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Ν.Π.Δ.Δ.
«Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αριστοτέλη» (Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος,
Αντιδήμαρχος).
2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αριστοτέλη» (Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος,
Αντιδήμαρχος).
3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αριστοτέλη» (Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος,
Αντιδήμαρχος).
4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» (Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. (Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος,
Αντιδήμαρχος).
6. Ορισμός εκπροσώπου για την έκτακτη γενική συνέλευση της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α στις 30/9/2019. (Εισηγητής
Αυγερινός Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
7. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Σφαγείων Βόρειας Χαλκιδικής
(Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» (Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
9. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Εισηγητής Αυγερινός
Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
10. Σύσταση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 4 του Ν. 3979/2011,
για την λειτουργία της ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο (Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος,
Αντιδήμαρχος).
11. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου
Αριστοτέλη. (Άρθρο 50, παρ.1,Ν.1566/85) (Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
12. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Ορίων Δήμου της παρ.1 του άρθρου 11, του Ν3463/2006.
(Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
13. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 σχετικά με τον προσδιορισμό
της αξίας των ακινήτων. (Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
14. Ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ Α.Ε. (Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος,
Αντιδήμαρχος).


15. Ορισμός εκπροσώπου στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του Λιμεναρχείου Ιερισσού για θέματα
ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων και πλοίων για την περιοχή αρμοδιότητας
του (Ν.2881/2001). (Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
16. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή του Λιμεναρχείου Ιερισσού του Γενικού Κανονισμού Λιμένα
αριθ. 20 «Ταχύπλοα σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής». (Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος,
Αντιδήμαρχος).
17. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή του Λιμεναρχείου Ιερισσού χαρακτηρισμού των παραλιακών
χώρων ως πολυσύχναστων για τις περιπτώσεις υποχρεωτικής πρόσληψης ναυαγοσώστη (Π.Δ.
23/2000). (Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
18. Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών-εκπροσώπων του Δήμου Αριστοτέλη στην
πενταμελή επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων
συντροφιάς (άρθρο 46, παρ. 6ε, του Ν. 4235/14 και άρθρο 9 του Ν. 4039/2012). (Εισηγητής
Αυγερινός Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
19. Ορισμός επιτροπών για το έτος 2019: παραλαβής έργων, παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών
επισκευής οχημάτων του Δήμου, ανάθεσης προμηθειών ανταλλακτικών και επισκευής –
συντηρήσεως οχημάτων του Δήμου, επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό,
καταλληλότητας για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων από τον Δήμο, δημοπρασιών για εκποίηση
ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, εκτίμησης του τιμήματος ακινήτων (αντικατάσταση της με
αριθμό 21/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου). (Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος,
Αντιδήμαρχος).
20. Ορισμός επιτροπών για το έτος 2019, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016: Επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής προμήθειας (αντικατάσταση της με αριθμό 24/2019 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου). (Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
21. Αντικατάσταση εκπροσώπων Δήμου Αριστοτέλη, στην Επιστημονική Επιτροπή Τήρησης των
Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Ε.Τ.Π.Ο.) των έργων α) «Μεταλλευτικές-Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις
μεταλλείων Κασσάνδρας και β) Απομάκρυνση, καθαρισμός και αποκατάσταση χώρου απόθεσης
τελμάτων Ολυμπιάδας της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.». (Εισηγητής Αυγερινός
Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
22. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου με τίτλο: α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ, β) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ», και ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Τ.Κ.
ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ». (Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
23. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την προμήθεια του Υποέργου 2: ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ -ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΡΑΔΟΝΙΟΥ, ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΗΣ Δ.Κ.
ΑΡΝΑΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ της Πράξης «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». (Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
24. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ» Αρ. Μελ 30/2016 (Εισηγητής Κούκος Γεώργιος,
Αντιδήμαρχος).
25. Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «Αναβάθμιση της ασφάλειας προσβασιμότητας και
προσέλευσης μαθητών σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αριστοτέλη» (Αρ. Μελ.41/2018) (Εισηγητής
Κούκος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).
26. Έγκριση παράτασης του Υποέργου 7 «ΕΕΛ οικισμών Αρναίας – Παλαιοχωρίου» της πράξης
«Ολοκλήρωση συλλογής, επεξεργασίας, μεταφοράς και διάθεσης λυμάτων Μ. Παναγίας, Αρναίας –
Παλαιοχωρίου Δ. Αριστοτέλη» (Εισηγητής Κούκος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος).


27. Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό
Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο
Αριστοτέλη κατά το σχολικό έτος 2019-2020. (Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
28. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΡΝΑΙΑΣ. (Τροποποίηση της
υπ΄ριθμ 68/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αριστοτέλη). (Εισηγητής Αυγερινός
Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
29. Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου του Παιδικού Σταθμού Αρναίας, ώστε να υπογράφει τα έγγραφα της
ΕΕΤΑΑ που αφορούν το πρόγραμμα ''Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής".
(Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
30. Έγκριση αιτήσεων εγγραφής παιδιών στον Παιδικό Σταθμό Αρναίας για την νέα σχολική χρονιά
2019-2020 (Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
31. Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπανών κινητής τηλεφωνίας αιρετών. (Εισηγητής Αυγερινός
Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
32. Αποδοχή υλοποίησης του έργου PROSPERA (PGI05897) επιδοτούμενο από το
πρόγραμμα INTERREG EUROPE. Εξουσιοδότηση υπογραφής της σύμβασης (partnership agreement)
και έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων του Δήμου Αριστοτέλη στην εναρκτήρια συνάντηση
(Kick off meeting) στις 10 και 11 Οκτώβριου 2019 στην Reggio Emilia, Ιταλία. (Εισηγητής Αυγερινός
Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).
33. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης των Πινάκων Στοχοθεσίας 5Γ Οικονομικών Αποτελεσμάτων της
ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» έτους 2019 (Εισηγήτρια Μήτρου Αικατερίνη).
34. Έγκριση 1ου Τροποποιημένου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Οικονομικού Έτους 2019 της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» (Εισηγήτρια Μήτρου
Αικατερίνη).
35. Έγκριση ψήφισης 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και της 1ης Τροποποίησης Έκθεσης Εσόδων-
Εξόδων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αριστοτέλη «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» (Εισηγήτρια
Μήτρου Αικατερίνη).
36. 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 για την αντιμετώπιση αναγκών του Δήμου –
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (Εισηγητής Αυγερινός Νικόλαος, Αντιδήμαρχος).

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: