Απάντηση Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην Ερώτηση του Απ.Πάνα για τον μεταλλευτικό κλάδο

Με την υπ’ Αρ.Πρωτ. 105823/2003/ 24-1-2020 Απάντηση του Υφυπουργού
Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην υπ’ αριθ. Πρωτ. 1944/14.11.2019 Ερώτηση που

κατέθεσε ο Βουλευτής Χαλκιδικής με το Κίνημα Αλλαγής, Απόστολος Πάνας, με
θέμα «Ο Μεταλλευτικός κλάδος και οι σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της
παραγωγής» διευκρινίζεται η μη, προς το παρόν τουλάχιστον, πρόθεση του
Υπουργείου αύξησης του ποσοστού 20% που αποδίδεται στους ∆ήµους εντός των
ορίων των οποίων διενεργείται µεταλλευτική δραστηριότητα, καθώς σύμφωνα με
την ενημέρωση που διαβιβάστηκε από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου
(ακολουθεί το έγγραφό της), δεν έχει υποβληθεί τεκµηριωµένο αίτηµα από κάποιο
φορέα για την αύξηση του ποσοστού αυτού.
Πέραν όμως του ανωτέρω θέματος, στα ουσιαστικά ερωτήματα που έθεσε ο κος
Πάνας, όπως στο αν σκοπεύει το Υπουργείο να εντείνει τους ελεγκτικούς
μηχανισμούς για τις εξορύξεις, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά κονδύλια και αν σκοπεύει
να εντάξει σε προγράμματα σπουδών την κατάρτιση για τις νέες περιβαλλοντικές
και τεχνολογικές προκλήσεις, το Υπουργείο αποφεύγει να δώσει ουσιαστική
απάντηση. Καταλήγει μάλιστα να επισημαίνει τη δυσκολία νέων προσλήψεων
προσωπικού στον Δημόσιο Τομέα.
Ο κος Πάνας σχολίασε σχετικά: ‘’Για άλλη μια φορά με την απάντησή της η
Κυβέρνηση δείχνει μια προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης και επιφανειακής
διευθέτησης των προβλημάτων, αποφεύγοντας να δώσει ειλικρινείς απαντήσεις,
δείχνοντας την παντελή έλλειψη σχεδίου για τις εξελίξεις στο περιβάλλον και την
οικονομία της χώρας.’’
Αναλυτικά η Απάντηση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας έχει ως
εξής:
Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους
Βουλευτές που αναφέρονται στον Πίνακα Κοινοποιήσεων, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
του ΥΠΕΝ, σας γνωστοποιούµε ότι:
Ως προς το ζήτηµα της απόδοσης ποσοστού 20% στους ∆ήµους εντός των ορίων των οποίων
διενεργείται µεταλλευτική δραστηριότητα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
παρακολουθεί την εφαρµογή της νοµοθεσίας αρµοδιότητάς του, ώστε να παρεµβαίνει
όπου κριθεί σκόπιµο. Μέχρι σήµερα, σύµφωνα µε την ενηµέρωση που λάβαµε από την
αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου (επισυνάπτεται το έγγραφό της), δεν έχει υποβληθεί
τεκµηριωµένο αίτηµα από κάποιο φορέα για την αύξηση του ποσοστού αυτού
(προκειµένου να χρησιµοποιηθεί σε δράσεις όπως αυτές οι οποίες αναφέρονται στην
Ερώτηση) ώστε το ΥΠΕΝ να εξετάσει τη σκοπιµότητα νοµοθετικής παρέµβασης. Σε κάθε
περίπτωση, θέση του ΥΠΕΝ είναι ότι η ορθολογική και περιβαλλοντικά αποδεκτή
αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου έχει θετικές επιπτώσεις στην οικονοµία της περιοχής
όπου λαµβάνει χώρα.
Αναφορικά µε το θέµα της ενίσχυσης των ελεγκτικών µηχανισµών του ΥΠΕΝ σε σχέση µε
την µεταλλευτική δραστηριότητα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει απόλυτη
επίγνωση ότι η ορθολογική αξιοποίηση των ορυκτών πρώτων υλών σχετίζεται άµεσα µε τα
θέµατα ασφάλειας της εργασίας και των εγκαταστάσεων καθώς και µε τα θέµατα ορθής
περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η τεχνολογική εξέλιξη έχει επιφέρει αλλαγές και στον
εξορυκτικό κλάδο οι οποίες και απαιτούν επανασχεδιασµό και εκσυγχρονισµό των
παραγωγικών διαδικασιών σε συνδυασµό µε περαιτέρω εξειδίκευση εργασίας και
εκπαίδευση του προσωπικού, παράγοντες οι οποίοι είναι καθοριστικοί στα θέµατα
ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών. Επιπλέον, απαιτείται ένας σύγχρονος και δυναµικός
µηχανισµός εποπτείας των εξορυκτικών δραστηριοτήτων προκειµένου να ελέγχεται
καθοριστικά το εθνικό πλαίσιο για την ασφάλεια, την υγεία και την ορθολογική
εκµετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας.
Για το λόγο αυτό, τα ανωτέρω ζητήµατα αποτελούν αντικείµενο εργασίας για το Υπουργείο.
Πρέπει να επισηµανθεί ωστόσο, αφενός το γεγονός ότι πρόκειται για ένα απολύτως
εξειδικευµένο αντικείµενο, αφετέρου οι περιορισµοί οι οποίοι υφίστανται στις προσλήψεις
προσωπικού στον ∆ηµόσιο Τοµέα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ ‘’

Ακολουθεί το έγγραφό της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: