Απάντηση Υπουργείων Εργασίας & Οικονομικών στον Απ. Πάνα για την τρίτεκνη οικογένεια

Γνωστοποιούνται οι υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 91/25-2-2020 και 48616 ΕΞ 2020/19-5-2020 Απαντήσεις της Υφυπουργού Εργασίας και Οικονομικών αντιστοίχως, στην Κοινοβουλευτική Αναφορά που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Χαλκιδικής, Απόστολος Πάνας, με θέμα τη Στήριξη της Τρίτεκνης Οικογένειας, προωθώντας σχετικό αίτημα του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

        Τα αρμόδια Υπουργεία με τις εν λόγω απαντήσεις τους αναφέρονται σε μια σειρά από μέτρα που παίρνει η Κυβέρνηση για να εξορθολογίσει τα επιδόματα παιδιού και να ενισχύσει ουσιαστικά, όπως ισχυρίζεται, τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους. Έτσι, το επίδομα γέννησης, το με βάση το οικογενειακό εισόδημα μηνιαίο επίδομα για κάθε παιδί και μια σειρά από φορολογικές ελαφρύνσεις αναλύονται από τους αρμόδιους Υφυπουργούς.

       Ο κ. Πάνας σχολίασε σχετικά: «Η στήριξη της Πολιτείας στο θεσμό της οικογένειας και ιδίως στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να θεωρείται αυτονόητη. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται πρέπει πάντα να έχουν γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, την ελάφρυνση των πολυμελών οικογενειών και την παροχή κινήτρων για δημιουργία οικογένειας με απώτερο σκοπό την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Σε αυτή την προσπάθεια θα σταθώ αρωγός των οικογενειών που έχουν πραγματική ανάγκη την οικονομική και ηθική ενίσχυση των αρμόδιων Αρχών. »

Αναλυτικά οι Απαντήσεις των Υφυπουργών Εργασίας και Οικονομικών έχουν ως εξής:

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2020 Αριθ. Πρωτ.: 91

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων          

 Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου           

Τμήμα Αναφορών                     

Αθήνα

ΚΟΙΝ:

1. Σύλλογος Γονέων με τρία παιδιά Δήμου Νέας Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής Ν. Τριγαία Χαλκιδικής (Κτίριο ΚΑΠΗ) Τ. Κ. 63079 Χαλκιδική

2. Υπουργείο Εσωτερικών

3. Υπουργείο Οικονομικών

4. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: Αιτήματα Συλλόγου Γονέων με τρία παιδιά Δήμου Νέας Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής.

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ.582/30-01-2020 ΑΝΑΦΟΡΑ.          

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Α. Πάνα και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας, σας πληροφορούμε τα εξής: Μέτρα που συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση της τρίτεκνης οικογένειας είναι τα παρακάτω: 1)Mε τις διατάξεις τoυ Ν.4659/2020(ΦΕΚ21/Α΄/2020) «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις» θεσπίστηκε επίδομα γέννησης ύψους δύο χιλιάδων 2.000,00 € ευρώ για τα   παιδιά  που γεννιούνται στην Ελλάδα. Το εν λόγω επίδομα συνιστά εκδήλωση της μέριμνας της Πολιτείας για την ελληνική οικογένεια, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Συντάγματος και της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου, σύμφωνα με την οποία ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της δημογραφικής πολιτικής, καθώς και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. 2) Με τις διατάξεις τoυ άρθρου 214 του ν.4512/2018(ΦΕΚ5/Α΄/2018), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4659/2020 (21/Α΄), αναμορφώθηκε το καθεστώς που ίσχυε μέχρι τότε για τα οικογενειακά επιδόματα με σκοπό τον εξορθολογισμό τους και την αντικατάστασή τους από ένα ενιαίο επίδομα παιδιού, το οποίο χορηγείται πλέον λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία κάθε οικογένειας. Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται στοχευμένα στις οικογένειες με παιδιά, που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη ανάγκη και για τον λόγο αυτό υπολογίζεται βάσει κλιμακούμενου εισοδηματικού κριτηρίου για την ενίσχυση των ασθενέστερων οικονομικά δικαιούχων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου έχει επιτευχθεί ο εξορθολογισμός της πολιτικής που αφορά στην παροχή επιδομάτων για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών, καθώς εφαρμόζονται αφενός ίδια αντικειμενικά κριτήρια για όλα τα παιδιά, βάσει οικογενειακού εισοδήματος και, αφετέρου, με την λελογισμένη κλιμάκωση του ποσού του επιδόματος ανάλογα με αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών διασφαλίζεται μια σαφώς πιο στοχευμένη πολιτική, η οποία λαμβάνει υπόψη της την πραγματική οικονομική αδυναμία καθώς και  τις  ανάγκες της οικογένειας.            Η διαδικασία της χορήγησης επιδόματος παιδιού καθορίστηκε με την αρ.Γ.Π.οικ.Δ22/11/2705/58/2018 (ΦΕΚ57/Β/2018) απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σελίδα 1 από 2 1

Το ποσό του επιδόματος, για την υψηλότερη κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος (10.001 έως 15.000 ευρώ), ξεκινά από είκοσι οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο  τέκνο,  είκοσι οκτώ  (28) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο και επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου, ενώ για τη χαμηλότερη κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος  (έως 6.000 ευρώ) ξεκινά από ξεκινά από εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο  τέκνο,  εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο και επιπλέον εκατόν σαράντα (140) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου. 3) Στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και από εθνικούς πόρους, παρέχεται πρόσβαση σε δομές παιδικής προστασίας (όπως Παιδικοί-Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί-Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ.),Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) – (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ), για τα παιδιά ευάλωτων οικογενειών, ειδικά δε για τους ωφελούμενους τρίτεκνους με επιπλέον μοριοδότηση προς ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας. 4) Με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.4520/2018 ( 30/Α΄) «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 23 του ν.4659/2020,  θεσπίστηκε, για την ενίσχυση πολιτικών κοινωνικής αλληλεγγύης σε Δήμους, η υλοποίηση προγράμματος χρηματοδότησης Δήμων για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας. Οι όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος καθορίστηκαν με την αριθμ.Δ11/οικ.21568/620/2018  ΚΥΑ (1409/Β΄), όπως ισχύει. 5) Στο πλαίσιο του Κρατικού Κατασκηνωτικού προγράμματος οι τρίτεκνες οικογένειες δεν καταβάλλουν συμμετοχή για τις Παιδικές Εξοχές του Κρατικού Προγράμματος, βάσει των διατάξεων του Ν.749/1948 (ΦΕΚ 200/Α΄/1948), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις 2,3,4 των εδαφίων της παρ.1, του άρθρου 6 του ν.3454/2006(Φ.Ε.Κ.75Α΄) απονέμεται η πολυτεκνική ιδιότητα και σε τριτέκνους εφόσον εκπληρώνουν τους όρους των ανωτέρω διατάξεων. Η περαιτέρω ενίσχυση της συνοχής των οικογενειών και η αντιμετώπιση του Δημογραφικού προβλήματος είναι στις προτεραιότητες πολιτικής του Υπουργείου μας.  Κατά τα λοιπά, αρμόδια να απαντήσουν είναι τα Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.

                                                                           Η  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

         ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ’’

‘’ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων

Ταχ.Κώδικας : 105 62 ΑΘΗΝΑ

Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Απόστολο Πάνα (Διά της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 582 / 30.1.2020 αναφορά.

Σε απάντηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 582 / 30.1.2020 αναφοράς, που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Απόστολο Πάνα, σας γνωρίζουμε ότι, προκειμένου να ενισχυθούν οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, έχουν θεσπιστεί μια σειρά ευνοϊκών φορολογικών διατάξεων. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 29 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύουν, όσο αυξάνεται ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων τόσο αυξάνεται το ποσό της μείωσης φόρου εισοδήματος των μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), όπως ισχύει, προκειμένου να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες εκπτώσεις στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., πρέπει να πληρούνται σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι πιο ευνοϊκές για τις οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα. Επιπλέον, με το άρθρο 40 του ν. 4646/2019 (Α΄201) από 1.1.2020 εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. σε είδη βρεφικής και παιδικής διατροφής και σε είδη για τη βρεφική ασφάλεια και προστασία, ήτοι απορροφητικές πάνες για βρέφη και παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου. Επίσης, με τις διατάξεις του ν. 4254/2014 ορίζεται ότι από 1.1.2013 και μετά το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων του άρθρου 40 του ν. 4141/2013 δεν προσμετράται στο καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος. Περαιτέρω, με τον ν. 4093/2012 ορίζεται ότι το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων δεν προσμετράται στο καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Ακόμη, με τον ν. 4254/2014 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων της υποπαραγράφου ΙΑ2 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012 και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων του άρθρου 40 του ν. 4141/2013, από την έναρξη χορήγησής τους. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και μελετούν όλες τις προτάσεις για ευνοϊκότερη φορολόγηση των τρίτεκνων και των πολύτεκνων οικογενειών. Οι αποφάσεις για μεταβολές στην εφαρμοζόμενη φορολογική πολιτική λαμβάνονται με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, τη στήριξη των οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ’’

Απάντηση