Οδηγίες για τη διαχείριση ύποπτων περιστατικών για κορονοϊό δίνει ο ιατρικός σύλλογος Χαλκιδικής

Οι παρούσες οδηγίες έχουν σκοπό να ενημερώσουν τόσο τους ιατρούς όσο και τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων και αποσκοπούν στην ομαλή και ασφαλή διακίνηση υπόπτων περιστατικών για την περίοδο 2020 ούτως ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν μια πιθανή διασπορά στην τοπική κοινωνία.

1)Συστήνεται όλα τα καταλύματα να έχουν διασύνδεση με ιατρό ανεξαρτήτως δωματίων.


2)Ειδικότητες που θα εκτιμούν ύποπτα περιστατικά για COVD 19.

Οι ιατροί που θα εξετάζουν ύποπτα περιστατικά για COVID 19 είναι: Παθολόγοι, Γενικοί Ιατροί, Παιδίατροι, ΓΙνευμονολόγοι, ΩΡΛ, Καρδιολόγοι, Εντατικολόγοι Αναισθησιολόγοι.

3)Συμβάσεις ιατρών.

Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, τουλάχιστον ίσου με το χρόνο της λειτουργίας των καταλυμάτωνιατρών με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, με καθορισμό της αμοιβής τους κατά το δυνατόν αντίστοιχο με αυτής της ίδιας ειδικότητας των ιατρών του Ε.Σ.ΥΕπί των παραπάνω συμβάσεων να ισχύουν τα ακόλουθα: (α) Η σύμβαση ιδιωτικού δικαίου για υγειονομική κάλυψη σε περίπτωση coVID 19 θα είναι ορισμένου χρόνου και για τον χρόνο λειτουργίας του καταλύματος. (β)Οι συμβάσεις αφορούν αποκλειστικά περιστατικά λοιμώξεων αναπνευστικού που χρήζουν δειγματοληψίας οδηγιών και διαχείρισης)Οι αμοιβές των ιατρών καθορίζονται σε δυο σκέλη:

1. Πάγια αντιμισθία για οδηγίες που αφορούν 24ωρη τηλεματική κάλυψη θα εξαρτάται από τον αριθμό των

δωματίωνμέχρι 100 δωμάτια 300 ευρώ το μήνα, 101-200 δωμάτια 400 ευρώ το μήνα 201-300 δωμάτια 500 ευρώ το μήνα 301-400 δωμάτια 600 ευρώ το μήνα 401-500 δωμάτια 800 ευρώ το μήνα 501-600 δωμάτια 900 ευρώ το μήνα 601-700 δωμάτια 1000 ευρώ τον μήνα από 700 -800 δωμάτια. 1100 ευρώ τον μήνα από 900 -1000 δωμάτια 1200 ευρώ τον μήνα

2Ανεξάρτητη αμοιβή για κλινική επίσκεψη ή λήψη δείγματος .Η αμοιβή καθορίζεται από την ώρα επίσκεψης στο 24ωρο

8.00 βασική αμοιβή και δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 80 ευρώ για συμβεβλημένο και 100 ευρώ για μη συμβεβλημένο 20:00-8.00 διπλάσια του ημερήσιου τιμολόγιου. Το Σάββατο και Κυριακή η τιμολόγηση είναι αυξημένη κατά 50% κατά αντιστοιχία.

(Σε περίπτωση μετακινήσεων >50 χιλ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η μετακίνηση του ιατρού. (δ) Η σύμβαση θα πρέπει να κατατίθεται στον ιατρικό σύλλογο το αργότερο την επομένη της υπογραφής της. Ως κατάθεση θεωρείται και η αποστολή αντιγράφου της με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. (ε) Οι συμβεβλημένοι ιατροί θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου, να φέρουν την αντίστοιχη βεβαίωση και να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο ή να είναι επιστημονικά υπεύθυνοι ιατρείων ζητούμενης ειδικότητας στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου. (στ) Όπου δεν προβλέπεται σύμβαση με κατάλυμα οι αμοιβές είναι αυτές της κλινικής επίσκεψης. (η) Ο κάθε ιατρός δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά την κάλυψη 2000 κλινών.

4)Καταλύματα μικρότερα των 50 Δωματίων που επιθυμούν να επισυνάψουν σύμβαση με ιατρό η ελάχιστη μηνιαία αμοιβή δεν μπορεί να κατώτερη των 250 ευρώ Για κλινική εξέταση και δειγματοληψία υπόπτων περιστατικών για COVID 19 ισχύουν όπως ορίστηκαν παραπάνω,

5)Κάμπινγκ Όσοι θέλουν να συμβληθούν για κάλυψη COVID οι ελάχιστες μηνιαίες αμοιβές δεν μπορεί να είναι κατώτερες για κάμπινγκ ως 50 θέσεις 300 ευρώ για κάμπινγκ από 50 έως 100 θέσεις 500 Ευρώ για κάμπινγκ από 100 – 200 θέσεων 600 Ευρώ για κάμπινγκ 200 έως 300 θέσεων και άνω 800 ευρώ για κάμπινγκ 300 θέσεων και άνω 1000 ευρώ Για κλινική εξέταση και δειγματοληψία υπόπτων περιστατικών για COVID 19 ισχύουν όπως ορίστηκαν παραπάνω,

6)Τηλεϊατρική Υποστήριξη

Συστηματική τηλεϊατρική υποστήριξη με οδηγίες από ιατρούς που δεν ασκούν την ιατρική εντός περιφέρειας ιατρικού συλλόγου απαγορεύεται. Επιβάλλεται ο ιατρός να εγγραφεί, πριν την ανάληψη των καθηκόντων του, στο ειδικό μητρώο του οικείου Ιατρικού Συλλόγου. Η αστική ευθύνη του ιατρού που διαχειρίζεται περιστατικά εξ αποστάσεων είναι η ιδία με την διά ζώσης διαχείριση. Συστήνεται δημιουργία τυποποιημένων πρωτοκόλλων διαχείρισης εξ αποστάσεως περιστατικών ώστε να μειωθεί η πιθανότητα ιατρικού σφάλματος http:/fischa.gr/wp-content/uploads/2020/04/ΟΔΗΓΙΕΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ.pdf

6)Αντιμετώπιση Υπόπτου Κρούσματος όπως προβλέπει ο Ε.Ο.Δ.Υ.

Καλείται ο ιατρός με τον οποίο συνεργάζεται το τουριστικό κατάλυμα για αξιολόγηση του περιστατικού. 2Αν ο ασθενής έχει επείγουσα ανάγκη νοσηλείας, παρουσιάζει σοβαρή κλινική εικόνα, διακομίζεται προς την οικεία

μονάδα υγείας, ως ύποπτο κρούσμα COVID-19. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα διαχείρισης περιστατικού COVID-19 από τις υγειονομικές υποδομές της περιοχής πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για μεταφορά του ασθενή (ΕΚΑΒ, πλωτό ασθενοφόρο, αεροδιακομιδή) στην πλησιέστερη μονάδα υγείας όπου μπορεί να το

διαχειριστεί. Αν ο ασθενής εμφανίζει ήπια κλινική εικόνα, λαμβάνεται από τον ιατρό δείγμα για εργαστηριακή επιβεβαίωση COVID. Εφόσον το περιστατικό αξιολογείται ως πιθανό COVID-19 από τον εξετάζοντα ιατρό, ο υγειονομικός υπεύθυνος του ξενοδοχείου επικοινωνεί ΑΜΕΣΑ με τον ΕΟΔΥ στα τηλέφωνα 210 5212054 ή τον ειδικό τετραψήφιο αριθμό 1135 (όλο το 24ωρο), για δήλωση του ύποπτου κρούσματος και οδηγίες αντιμετώπισής του. Ο ασθενής με ήπια κλινική εικόνα παραμένει στο δωμάτιό του, μέχρι τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του εργαστηριακού ελέγχου.

Κατά την ως άνω αναμονή, αποφεύγεται η είσοδος προσωπικού στο δωμάτιο του ασθενούς, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος. Αν παρουσιαστεί ανάγκη, ένα μέλος προσωπικού του καταλύματος συνιστάται να ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με το πιθανό κρούσμα. Αν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID, μεταφέρεται στο ειδικό ξενοδοχείο καραντίνας αν παρουσιάζει ήπια κλινική εικόνα (βλ. Αντιμετώπιση Επιβεβαιωμένου Κρούσματος COVID-19 Εκτός Νοσοκομείου) και αντιμετωπίζεται ως επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εκτός νοσοκομείου ή μεταφέρεται σε υγειονομική μονάδα η οποία θα φιλοξενεί τους ασθενείς με COVID-19 αν χρήζει νοσηλεία. Αν δεν επιβεβαιωθεί ως κρούσμα COVID-19, αντιμετωπίζεται στο χώρο του ξενοδοχείου με τις οδηγίες του εξετάζοντος ιατρού. Ο ασθενής μεταφέρεται με ΜΑΤ με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο. Αν υπάρχει συνοδός του ασθενούς, που επιθυμεί να μείνει κοντά του για να τον φροντίζει (π.χ. σύζυγος), πρέπει να χορηγηθεί στο συνοδό απλή χειρουργική μάσκα και να του συστηθεί να πλένει τα χέρια του, κάθε φορά που έρχεται σε επαφή με εκκρίσεις του ασθενή (π.χ. σάλιο) και οπωσδήποτε πριν ο συνοδός αγγίξει το πρόσωπό του ή φάει ή

πιει. 10. Πρέπει πάντα να καταγράφονται τα στοιχεία επαφής συγγενικού προσώπου του ασθενή σε περίπτωση που χρειαστεί

συναίνεση για επεμβάσεις όπου ο ασθενής δεν μπορεί να επικοινωνήσει. 11. Ο χρησιμοποιημένος προστατευτικός εξοπλισμός (απλή χειρουργική μάσκα μίας χρήσεως, γάντια) πρέπει να

απορρίπτεται σε κάδο και σε καμία περίπτωση να μην ξαναχρησιμοποιείται. 12. Μετά την απόρριψη του προστατευτικού εξοπλισμού πρέπει τα χέρια να πλένονται καλά με νερό και σαπούνι.

Τονίζεται ότι η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών, το οποίο και αποτελεί σημαντικότατο μέσο πρόληψης.

7)Διενέργεια Διαγνωστικού τεστ για COVID 19.

Όσον αφορά τα τεστ ισχύουν τα εξής :

1. Τα διαγνωστικά τεστ για Covid 19 είναι μόνο αυτά που αναγνωρίζονται από τον ΕΟΔΥ και η διενέργεια τους θα γίνεται με την υπόδειξη και τη φυσική παρουσία ιατρού αρμοδίου για λήψη ρινοφαρυγγικού δείγματος για μοριακό έλεγχο από ύποπτο κρούσμα, ο οποίος θα συνδέεται με σύμβαση με το τουριστικό κατάλυμα. 2. Ο έλεγχος θα γίνεται σε μικροβιολογικά εργαστήρια η δε συλλογή και μεταφορά των δειγμάτων θα γίνεται κατά τον επιστημονικά καθορισμένο από τον ΕΟΔΥ τρόπο με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας. 

3)Τα δείγματα φέρουν τα απαραίτητα έγγραφα του ΕΟΔΥ.

4)Στην Χαλκιδική σχεδόν όλα τα τοπικά μικροβιολογικά μπορούν να καλύψουν υλικά για τεστ καθώς και να αναλάβουν την διενέργεια του.

Κάθε άλλο τεστ μη αναγνωρισμένο από τον ΕΟΔΥ είναι επισφαλές.

8)Πως ορίζεται η στενή επαφή (υψηλός κίνδυνος έκθεσηςμε κρούσμα COVID19 σε ξενοδοχείο;

1. Άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 (π.χ. χειραψία)

Άτομο με απροφύλακτη επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 Άτομο που είχε επαφή με άτομο στο ίδιο δωμάτιο με το ύποπτο κρούσμα Άτομο που είχε επαφή «πρόσωπο με πρόσωπο» με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 2 μέτρα και για 2 15 λεπτά Άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση < 2 μέτρα και για 2 15 λεπτά Συνταξιδιώτης στο ίδιο αεροσκάφος, ο οποίος καθόταν σε απόσταση δύο σειρών θέσεων (προς κάθε κατεύθυνση) από τον ασθενή με λοίμωξη COVID-19 , άτομα που ταξίδευαν μαζί ή φρόντισαν τον ασθενή και μέλη του πληρώματος που εξυπηρέτησαν το συγκεκριμένο τμήμα του αεροσκάφους όπου καθόταν ο ασθενής.

9)Διαχείριση στενών επαφών κρούσματος COVID19 Αν ένας επισκέπτης ή υπάλληλος του ξενοδοχείου αξιολογηθεί ως στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID 19 συστήνονται τα εξής:


Απομόνωση σε τουριστικό κατάλυμα που ορίστηκε ως ξενοδοχείο/χώρος καραντίνας στην περιοχή. Σίτιση στο δωμάτιο και το άτομο σε απομόνωση να μη χρησιμοποιεί τους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου. Το προσωπικό του ξενοδοχείου να αποφεύγει να εισέρχεται στο δωμάτιο, αν δεν υπάρχει σημαντικός λόγος. Κατά την είσοδο στο δωμάτιο, συστήνεται η χρήση απλής χειρουργικής μάσκας και γαντιώνΚατά την έξοδο από το δωμάτιο, τα χρησιμοποιημένα γάντια και μάσκα απορρίπτονται και ακολουθεί υγιεινή των χεριώνΣυστήνεται να ληφθεί μέριμνα, ώστε περιορισμένος -κατά το δυνατόν- αριθμός προσωπικού να έρχεται σε επαφή με το άτομο σε καραντίνα.

10)Υποχρεώσεις ιατρών

1)Ο ιατρός αναφοράς διατηρεί αρχείο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την διαχείριση και οδηγίες των περιστατικών που γίνονται με τηλεματική. 2) Ο ιατρός αναφοράς κοινοποιεί κάθε ύποπτο περιστατικό ηλεκτρονικά στον ιατρικό σύλλογο χωρίς εμφανή στοιχεία αναφοράς. 3)Τα επιβεβαιωμένα περιστατικά κοινοποιούνται στον ΕΟΔΥ όπως προβλέπεται . 4)Όλες οι ιατρικές οδηγίες φέρουν υποχρεωτικά την σφραγίδα του ιατρού.

11) Οδηγίες για παραπομπές Ασθενών Βασική κατεύθυνση αποτελεί η ελεγχόμενη παραπομπή περιστατικών στο δημόσιο σύστημα υγείας .


Όλοι οι ασθενείς που παραπέμπονται σε δημόσια υγειονομική δομή φέρουν υποχρεωτικά ενυπόγραφο ενημερωτικό σημείωμα από το παραπέμποντα ιατρό .

Οι παραπομπές γίνονται στην πλησιέστερη υγειονομική δομή που μπορεί να χειριστεί το περιστατικό. Παραπομπές στο νοσοκομείο γίνονται αυστηρά και μόνο μετά από συνεννόηση του ιατρού με τον υπεύθυνο εφημερεύοντα ιατρό.

Ύποτττα εμπύρετα με ήπια συμπτωματολογία που φτάνουν σε υγειονομικές δομές χωρίς ενημερωτικό σημείωμα ή με ανυπόγραφα παραπεμπτικά αναφέρονται στον ιατρικό σύλλογοΎποπτα περιστατικά για COVID 19 παραμένουν σε περιορισμό σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και παραπέμπονται μόνο με ευθύνη του ιατρού αναφοράς. Σε περίπτωση επιστροφής ύποπτου ασθενούς για COVID 19 από το νοσοκομείο ή κέντρο Υγείας θα πρέπει να φέρει ενυπόγραφο ενημερωτικό σημείωμα εξέτασης και οδηγίες. Σε περίπτωση που δεν φέρει γίνεται υποχρεωτικά διασταύρωση από τον υπεύθυνο του καταλύματος ή τον ιατρό αναφοράς.


7Ασθενείς που παρουσιάζονται στα Κέντρα Υγείας και Νοσοκομείο χωρίς παραπομπή καταγγέλλονται στον

ιατρικό σύλλογο ή τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την κρίση του ιατρού και εφόσον διαπιστωθεί ότι αποτελεί πάγια τακτική παραπομπής συναδέλφου ή καταλύματος.

12)Συμβουλές για ιδιοκτήτες καταλυμάτων.

1)Συστήνεται η ενημέρωση κατά την άφιξη των παραθεριστών για το πως θα κινηθούν σε περίπτωση λοίμωξης αναπνευστικού. (Επισυνάπτεται υπόδειγμα) 2)Καλό θα ήταν κάθε μονάδα να διαθέτει ένα πιεσόμετρο και ένα απλό οξύμετρο σε περίπτωση ανάγκης εξ αποστάσεως συμβουλών . 3)Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σε περίπτωση ήπιων συμπτωμάτων να μην αναζητηθεί ιατρική βοήθεια για ευνόητους λόγους .Για τον λόγο αυτό η μόνη ασπίδα προστασίας είναι σχολαστική τήρηση βασικών μέτρων προστασίας.

4)Η επικοινωνία με τον ιατρό για λόγους αστικής ευθύνης καλό είναι να είναι καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή βάση φόρμας με βασικές κλινικές πληροφορίες και να αποστέλλεται συνημμένα και στο ischacovid19@gmail.com

πηγη: makthes.gr

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: