Η Μητρόπολη Ιερισσού ενημερώνει τον ευσεβή λαό

Από την Ιστοσελίδα της Μητροπόλεως

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολις ἐνημερώνει τόν Ἱερό μας Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας μας ὅτι τόσο τό Ὑπουργεῖο Ὑγιείας, ὅσο καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μέ ἐπίσημα ἔγγραφά τους διευκρινίζουν ὅτι ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία -δηλαδή ἡ κηδεία- ὅλων τῶν κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τελεῖται πάντοτε ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν πού ἐπιθυμοῦν καί ἐπιλέγουν πρός τοῦτο οἱ συγγενεῖς τοῦ ἐκδημήσαντος ἀδελφοῦ μας. Διευκρινίζομε ὅτι τό ἴδιο γίνεται καί μέ τήν κηδεία τῶν ἀδελφῶν μας πού ἐξεδήμησαν λόγῳ COVID 19, δηλαδή κορωναϊοῦ. Οἱ σοροί αὐτῶν τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας μεταφέρονται ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τελεῖται, ὡς ἡ Ὀρθόδοξη Τάξη ὁρίζει, ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία, τηρουμένων τῶν προβλεπομένων ὑπό τῆς Πολιτείας μέτρων πρός ἀποφυγή τῆς διασπορᾶς τῆς πανδημίας (χρήση μάσκας, ἀποστάσεις, ἀντισηπτικά, ἐννέα ἄτομα μόνον παρόντα ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κλπ.). Οὐδείς Κληρικός ἔχει δικαίωμα νά ἀρνηθῆ τήν τέλεση τῆς ὡς ἄνω Ἀκολουθίας. Νά σημειώσωμε ὅτι στήν ἀρχαία Ἐκκλησία ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία ἐθεωρεῖτο ὡς ἕνα ἀπό τά Ἱερά Της Μυστήρια καί θά εἶναι “ὕβρις” ἡ ἀπό μέρους μας ἄρνηση τῆς ἐπιτελέσεως τῶν ἱερατικῶν μας καθηκόντων. Ἐπισυνάπτομε τά γιά τόν λόγο αὐτό ἐκδοθέντα Ἐγκύκλια Σημειώματα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν ἀντίστοιχο πρός τοῦτο θέση τοῦ Τμήματος Ὑγιεινῆς καί Ὑγιειονομικῶν Ἐλέγχων τῆς Διεθύνσεως Δημόσιας Ὑγιείας τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας καί Περιβάλλοντος.

Διευκρινίζομε ὅτι οἱ ἄμεσοι συγγενεῖς τοῦ κεκοιμημένου ἀδελφοῦ μας, ἐφ’ ὅσον θεωροῦν ὅτι λόγῳ στενῆς συγγενείας πιθανόν νά ἐμολύνθησαν ἀπό τόν κορωναϊό, μποροῦν νά ζητήσουν οἰκειοθελῶς τήν τέλεση τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας ἐπί τοῦ μνήματος. Μόνον τότε οἱ Κληρικοί μας θά τελέσουν ἐπί τοῦ τάφου τήν Ἀκολουθία.

Ἀρναία, 29-12-2020.                       Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Απάντηση