ΣΤΗΝ ΙΕΡΙΣΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ Α΄ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΟΣΙΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ…

 Τήν Τρίτη, 19η Ἰανουαρίου τ.ἒ., ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἀκολουθούμενος ἀπό τούς Παν. Ἀρχιμ. π. Βαρθολομαῖο Χατζόγλου, Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο τῆς Β΄ Περιφερείας τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, π. Παΐσιο Σουλτανικᾶ, Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀγίου Στεφάνου Ἀρναίας καί τόν Διάκονό του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα, ἐπεσκέφθη τόν Καθεδρικό Ναό τῆς Παναγίας τῆς Ἱερισσοῦ, πού πανηγύριζε τή μνήμη τοῦ Ὁσίου Α΄ Ἐπισκόπου της, Ἁγίου Μακαρίου. Τηρουμένων τῶν μέτρων τῆς Πολιτείας πρός ἀποφυγή διασπορᾶς τοῦ κορωναϊοῦ, ὑπέρ τούς πενήντα ἐνορίτες προσῆλθαν γιά νά τιμήσουν τόν Ἃγιο καί νά πολυχρονίσουν τόν Ἐφημέριό τους Αἰδ. Πρωτ. π. Μακάριο Ζωνάρα πού γιόρταζε τά ὀνομαστήριά του.

            Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὁμιλία του παρουσίασε τόν βίο καί τήν ἁγία πολιτεία τοῦ Ἁγίου Μακαρίου Ἐπισκόπου Ἱερισσοῦ, πού ἢκμασε κατά τούς χρόνους τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου καί Θεοδοσίου καί ἐκοιμήθη ἐπί τῆς Βασιλείας Ἀρκαδίου (395-408 μ.Χ.). Ἦταν ὁ Α΄Ἐπίσκοπος Ἱερισσοῦ. Ἒζησε κατά τόν 4ο αἱῶνα μ.Χ., βιώνωντας τούς διωγμούς πού ὑπέστη ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀγωνιζόμενη κατά τῆς εἰδωλολατρίας. Ἡ Ἱερισσός κατά τήν ἐποχή ἐκείνη ὁνομαζόταν Ἂκανθος καί Ἀπολλωνία, φημισμένη γιά τή λατρεία τοῦ Θεοῦ Ἀπόλλωνος. Μάλιστα κατά τόν Μανουήλ Γεδεών, ὁ Ἃγιος Κωνσταντῖνος μετωνόμασε τήν πόλη Ἱερισσό, λαμβάνοντας τήν ὀνομασία ἀπό τίς ἱέρειες-ἱέρισσες τοῦ Θεοῦ  Ἀπόλλωνος. Μετά τό Διάταγμα τῶν Μεδιολάνων τό 313μ.Χ. καί τήν ἐλευθερία τῆς Ἐκκλησίας, ὀργανώνονται οἱ κατά τόπους Ἐπισκοπές καί ἀποκτοῦν Ἐπισκόπους. Ἡ Ἱερισσός, ὡς μεγαλύτερη Πόλη τῆς Β. Χαλκιδικῆς, ἀποκτᾶ Ἐπίσκοπο πού προΐστατο τῶν περιοχῶν Ἱερισσοῦ, Σταγείρων καί τοῦ Ἂθωνος, ὃπου ὑπῆρχαν Κωμοπόλεις.

            Πληροφορίες περί τοῦ Ἁγίου Μακαρίου πού ὠργάνωσε τήν Ἐπισκοπή του ὑπαγόμενος στόν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, καταγράφονται σέ χειρόγραφο κώδικα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κωνσταμονίτου, συγγραφέντα ἀπό τόν Ὃσιο Δοσίθεο τόν Λέσβιο καί Κωνσταμονίτη τό 1845. Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, συνέχισε ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὑπῆρχε ἱστορημένη στό παλαιό Καθολικό τῆς Μονῆς Κωνσταμονίτου πού καταστράφηκε ἀπό πυρκαγιά. Ἀπό τόν κώδικα αὐτό πληροφορούμαστε ὃτι ἦταν σύγχρονος μέ τόν Ἃγιο Μᾶρκο Ἀρεθουσίων. Ὁ Ἃγιος Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας ἦλθε στήν Ἱερισσό καί ἀναζήτησε τόν Ἃγιο Μακάριο, γιά νά ἀναζητήση τοποθεσία ὣστε νά κτίση τή Νέα Ρώμη. Ἐπέλεξε μάλιστα νά τήν ἀνεγείρη κοντά στήν παραθαλάσσιο πόλη Σίγγος, (ὃπου καί ὁ Σιγγιτικός Κόλπος,) στό σημεῖο πού ὀ Ξέρξης κατεσκεύασε τόν “ἀκάνθινο” ἰσθμο γιά νά διαπεράση τά πλοῖα του καί νά καταλάβη τόν Ἑλληνικό χῶρο. Ὁ Ἃγιος Μακάριος ἀπέτρεψε τόν εὐσεβῆ Αὐτοκράτορα νά ἀνεγείρη ἐδῶ τή Βασιλεὐουσα, λέγοντάς του ὃτι ὁ Ἂθως εἶναι κλῆρος τῆς Παναγίας καί τόπος ἡσυχίας τῶν Μοναχῶν. Ὁ Αὐτοκράτορας κατά τήν παράδοση καί τή γραφίδα τοῦ Μανουήλ Γεδεών, ἒχτισε τρεῖς Ναούς στόν Ἂθωνα, τοῦ Πρωτάτου, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τῆς Μονῆς Βατοπεδίου καί τοῦ Ἁγίου Στεφάνου τῆς Μονῆς Κωνσταμονίτου. Κατά τούς χρόνους τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου ὁ Ἃγιος καταδιωκόμενος καταφεύγει στόν ἀπομακρυσμένο Ἂθωνα γιά τόν ἐπικείμενο κίνδυνο. Μετά τήν καταστροφή ἀπό τόν Ἰουλιανό τῶν Μονῶν Βατοπεδίου, Κωνσταμονίτου καί τοῦ Ναοῦ τοῦ Πρωτάτου, ὁ Ἃγιος Μακάριος ἀναλαμβάνει καί ἀνεγείρει καί πάλι τό καθολικό τῆς Μονῆς Κωνσταμονίτου, πού τό ἐγκαινιάζει καί τό λειτουργεῖ. Ἒτσι δικαιολογεῖται γιατί ἡ εἰκόνα του ἱστορεῖται πάνω ἀπό τήν πύλη τῆς εἰσόδου τῆς Μονῆς Κωνσταμονίτου, ὃπου στό κέντρο ἱστορεῖται ὁ Ἃγιος Στέφανος, δεξιά ὁ Ἃγιος Κωνσταντῖνος καί ἀριστερά ὁ Ὃσιος Μακάριος. Εἶναι ἡ ἀπόδειξη ὃτι ὁ Ὃσιος γίνεται ὁ δεύτερος κτήτορας τῆς Μονῆς μετά τόν Ἂγιο Κωνσταντῖνο.

            Τέλος δέ ὁ Μητροπολίτης μας ἀνεφέρθη στό ὁσιακό τέλος τοῦ Ἁγίου Μακαρίου πού ἀσκούμενος ἐπί ἒτη πολλά στή Μονή τοῦ Κωνσταμονίτου, θεοφιλῶς ἐκοιμήθη εἰρηνικά ἐντός αὐτῆς, κατά τούς χρόνους τῆς βασιλείας τοῦ Ἀρκαδίου. Μετά ἀπό 1700 χρόνια, παρετήρησε ὀ Δεσπότης, ὁ διάδοχος τοῦ Ἁγίου καί προκάτοχός του κυρός ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ἀπέδωσε τήν ὁφειλόμενη τιμή στόν Α΄ Ἐπίσκοπο Ἱερισσοῦ, ἱστορῶντας τή φορητή του εἰκόνα πού θησαυρίζεται στόν Καθεδρικό Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας Ἰερισσοῦ, ἀπολαμβάνοντας τήν τιμή καί τήν προσκύνηση καί ἀπό τόν σημερινό Λαό τοῦ Θεοῦ καί τόν ἲδιο τόν Ἐπίσκοπο!

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Απάντηση