Εξιχνίαση κλοπής από ΑΤ Νέων Μουδανιών

Από το Αστυνομικό Τμήμα Μουδανιών σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος αλλοδαπού άνδρα, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, τον Δεκέμβριο του 2020, παραβίασε όχημα ενος Έλληνα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και αφαίρεσε ένα ηλεκτρικό εργαλείο και ένα κινητό τηλέφωνο συνολικής αξίας 330 ευρώ.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το κλεμμένο κινητό τηλέφωνο.

Áðüðåéñá áðüäñáóçò êñáôïõìÝíùí ðïõ ìåôáöÝñïíôáí ìå áõôïêßíçôï ôçò áóöÜëåéáò Ýãéíå ìðñïóôÜ óôçí Ôñï÷áßá Áèçíþí óôçí ïäü äåëçãéÜííç óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò.Åíáò áðü ôïõò óõíïäïýò áóôõíïìéêïýò êáôáäßùîå ôïí êñáôïýìåíï,õðÞñîå áíôáëëáãÞ ðõñïâïëéóìþí êáé ôåëéêÜ óõíåëÞöèç åê íÝïõ,ÐáñáóêåõÞ 12 éáíïõáñßïõ 2018 (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: