Δεκτό το αίτημα του Δημάρχου- Σε τροπολογία στη βουλή η παράταση μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων

Με το υπ’ αριθμ. 15145/13-5-2021 έγγραφό μου ζήτησα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τη δυνατότητα διερεύνησης παράτασης μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων. Συγκεκριμένα: “Επειδή σήμερα δυνατότητα υπαγωγής στο ευνοϊκό άρθρο 49, του ν. 4759/2021 έχουν μόνο οι επαγγελματίες των οποίων οι συμβάσεις έληξαν από 1-1-2021 έως 16-4-2021, παρακαλώ να μου γνωρίσετε αν υπάρχει πρόθεση ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας (τροπολογία, ή νομοθετική ρύθμιση), ώστε να περιληφθούν και οι περιπτώσεις όσων οι συμβάσεις έληξαν προγενέστερα ή μεταγενέστερα της παραπάνω ημερομηνίας”.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνω ότι το αίτημα έγινε αποδεκτό και ήδη έχει κατατεθεί στη βουλή προς ψήφιση η σχετική τροπολογία στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ με τίτλο: «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Ειδικότερα:

• Άρθρο 49- Παρατάσεις μισθώσεων δημοτικών ακινήτων και κυλικείων

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για τις μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων, λοιπές μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στα οποία στεγάζονται επιχειρήσεις με εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού ή επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Α1 114) που έχουν συσταθεί αποκλειστικά από Ο.Τ.Α. α1 βαθμού, οι οποίες δεν έχουν λήξει στις 11.6.2021 ή έληγαν από 1.1.2021 έως και τις 11.6.2021, παρατείνονται για δύο (2) επιπλέον έτη από τον χρόνο λήξης τους κατόπιν μονομερούς δήλωσης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως τις 11.1.202

2. Ο καθορισμός του μισθώματος του χρόνου παράτασης της μίσθωσης κατά το πρώτο εδάφιο γίνεται από την Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 του ν. 3463/2006 και από το οικείο διοικητικό συμβούλιο για τα νομικά πρόσωπα.2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως και για μισθώσεις εντός κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

3. Εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού, συμβάσεις μίσθωσης κυλικείων δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες είναι σε ισχύ στις 11.6.2021 παρατείνονται για δύο (2) έτη από τον χρόνο λήξης τους, κατόπιν αίτησης του μισθωτή, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά έως την 30η.6.2021».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: