ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ

Το “πράσινο φως” για την δημοπράτηση ενός μεγαλόπνοου έργου υποδομής για τη Σιθωνία, “άναψε” το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο αρμόδιος Υπουργός, Κώστας Αχ. Καραμανλής, η οποία απεστάλη στο Δήμο Σιθωνίας.

Η απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα:1. Εγκρίνουμε τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν.4782/2021 και με σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε μετο άρθρο 37 παρ. 2α του Ν. 4782/2021) του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση–Βελτίωση λιμένα Νέου Μαρμαρά», προϋπολογισμού 12.000.000,00 € άνευ ΦΠΑ.2.

Ορίζουμε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή τη Δ/νση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ως Δ/νουσα Υπηρεσία την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Μακεδονίας, Ηπείρου και Θράκης. 3. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών για την έγκριση των τευχών Δημοπράτησης, τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού και τις τυχόν επαναλήψεις του και την υπογραφή της σύμβασης.

Εξάλλου, τις προηγούμενες ημέρες, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, με απόφασή του ενέκρινε την ένταξη του έργου στο σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, εγγράφοντας πιστώσεις ύψους 12,3 εκατ. ευρώ για την απρόσκοπτη υλοποίησή του.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: