ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ

Το “πράσινο φως” για την δημοπράτηση ενός μεγαλόπνοου έργου υποδομής για τη Σιθωνία, “άναψε” το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο αρμόδιος Υπουργός, Κώστας Αχ. Καραμανλής, η οποία απεστάλη στο Δήμο Σιθωνίας.

Η απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα:1. Εγκρίνουμε τη διενέργεια ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν.4782/2021 και με σύστημα υποβολής προσφορών με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε μετο άρθρο 37 παρ. 2α του Ν. 4782/2021) του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση–Βελτίωση λιμένα Νέου Μαρμαρά», προϋπολογισμού 12.000.000,00 € άνευ ΦΠΑ.2.

Ορίζουμε ως Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή τη Δ/νση Λιμενικών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και ως Δ/νουσα Υπηρεσία την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) Μακεδονίας, Ηπείρου και Θράκης. 3. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Λιμενικών Υποδομών για την έγκριση των τευχών Δημοπράτησης, τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού και τις τυχόν επαναλήψεις του και την υπογραφή της σύμβασης.

Εξάλλου, τις προηγούμενες ημέρες, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, με απόφασή του ενέκρινε την ένταξη του έργου στο σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, εγγράφοντας πιστώσεις ύψους 12,3 εκατ. ευρώ για την απρόσκοπτη υλοποίησή του.

Απάντηση