Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για περιοχές της Χαλκιδικής

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για περιοχές της Χαλκιδικής:

Το Μέτρο εφαρμόζεται στην Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων,

Δημοτική Κοινότητα Αμμουλιανής,

Δημοτική Κοινότητα Ιερισσού,

Τοπική Κοινότητα Νέων Ρόδων,

Τοπική Κοινότητα Ολυμπιάδος,

Τοπική Κοινότητα Ουρανοπόλεως του Δήμου Αριστοτέλη καθώς και στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικολάου, Δημοτική Κοινότητα Συκέας και στην Τοπική

Κοινότητα Σάρτης του Δήμου Σιθωνίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΑΛΙΕΙΣ, για

1. Ίδρυση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και επέκταση μονάδων εστίασης

2. Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία

3. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό υποδομών διανυκτέρευσης

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ΜΗ ΑΛΙΕΙΣ, για

1. Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία

2. Λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

3. Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό υποδομών διανυκτέρευσης

4. Χώρους εστίασης και αναψυχής

Το Ποσοστό Επιχορήγησης για όλα τα ανωτέρω είναι 50%.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης στήριξης: 24/01/2022, ώρα15:00

Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών, που αφορούν σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (ίδρυση, εκσυγχρονισμός) (άρθρο 63, Καν. (ΕΕ) 508/2014), οι οποίες στοχεύουν σε:

 • στήριξη της διαφοροποίησης εντός ή εκτός των εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων, διά βίου μάθηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
 • ενίσχυση του ρόλου των αλιευτικών κοινοτήτων στην τοπική ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση των τοπικών αλιευτικών πόρων και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης σύμφωνα με την τοπική στρατηγική, θα ενισχυθούν:

 • Ίδρυση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδων εστίασης (με δικαιούχους αλιείς)
 • Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία (με δικαιούχους αλιείς)
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης (με δικαιούχους αλιείς)
 • Επιχειρήσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον ως άθλημα ή ψυχαγωγία (με δικαιούχους μη αλιείς)
 • Λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (με δικαιούχους μη αλιείς)
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός υποδομών διανυκτέρευσης (με δικαιούχους μη αλιείς)
 • Χώροι εστίασης και αναψυχής (με δικαιούχους μη αλιείς).

Σε ποιους απευθύνεται

 • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων
 • Μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα Γίνονται δεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης και εταιρειών υπό σύσταση.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων http://www.ependyseis.gr/ συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή, όπως περιγράφονται στην αναλυτική πρόσκληση και στα παραρτήματά της.

Οι δυνητικοί Δικαιούχοι, οφείλουν εντός 10 εργάσιμων ημερών, από την υποβολή της αίτησης στο ΠΣΚΕ, να αποστείλουν στον ΕΦ απόδειξη καταχώρησης της αίτησης χρηματοδότησης όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, καθώς και πλήρη φάκελο σε ψηφιακή μορφή (USB stick) στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται η αίτηση όπως υπεβλήθη στο ΠΣΚΕ καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δικαιολογητικών για τα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής).

Απάντηση