Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΤΑ ΡΙΖΑ

  Τήν Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα, κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μᾶς ὑπενθυμίζει τήν καλή ἀπιστία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου Θωμᾶ, πού ἀπέβη τελικῶς ἀποδεικτικό τῆς Ἐκκλησίας μήνυμα περί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ἀκολουθούμενος ἀπό τούς Διακόνους του π. Ἀμφιλόχιο Χάϊτα καί π. Νικόλαο Τσεπίση, ἐπεσκέφθη τήν Ἐνορία Ἁγίου Νικολάου Ἱερισσοῦ, κατά τό Πασχαλινό πρόγραμμα πού ἐξέδωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολις. Στόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Νικολάου τόν ὑπεδέχθησαν ὁ φιλόχριστος Λαός τῆς Ἱερισσοῦ μέ τόν Ἐφημέριό τους Πρωτ. π. Βασίλειο Ἀνυφαντῆ, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναλάβει μέ πολλή ζέση τήν ἱστόρηση, δηλαδή τήν ἁγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου, ἔργο ἐπίπονο καί πολυδάπανο, πού φέρεται εἰς πέρας μέ τόν χρωστῆρα τοῦ κ. Ἐμμανουήλ Βλάχου. Συμπροσευχόμενος προσῆλθε στήν Εὐχαριστιακή Σύναξη καί ὁ συνταξιοῦχος κτίτωρ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Πρωτ. π. Ἐμμανουήλ Λοῦπος, στόν ὁποῖο ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὄντως ἀνέθεσε τό νά πυργώση καί νά ἀνυψώση τέτοιο περίφημο Παλλάδιο. Στήν Ἀναστάσιμη αὐτή πανηγυρική Θεία Λειτουργία προσῆλθαν συμπροσευχόμενοι ὁ Λιμενάρχης Ἱερισσοῦ κ. Πέτρος Εὐθυμίου, ὁ Προϊστάμενος τοῦ Λιμενικοῦ Φυλακίου Οὐρανουπόλεως κ. Χρῆστος Παναγιωτίδης καί ὁ Διευθυντής Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν Ἱερισσοῦ κ. Διαμαντῆς Ταραζᾶς.

        Στήν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος, παίρνοντας ἀφορμή ἀπό τήν ψηλάφηση τῆς Ζωηφόρου Πλευρᾶς τοῦ Κυρίου ἀπό τόν Μαθητή Του, ἀνεφέρθη στό ἱστορικό καί κοσμοσωτήριο γεγονός τῆς Ἀναστάσεώς Του, δίδοντας οὐσιαστικά ἀπάντηση σέ τοποθέτηση καλοῦ ἠθοποιοῦ μας ὁ ὁποῖος τό Σάββατο 30η Ἀπριλίου τ.ἔ, ἀπό τό τηλεοπτικό κανάλι τοῦ “Ἀντέννα”, χαρακτήρισε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί τήν Πίστη στόν Ἀναστάντα “κουραστικά καί ξεπερασμένα πράγματα”, πού ἡ ἐπιστήμη καί ἡ φιλοσοφία ἀπέδειξαν ὅτι δέν μποροῦν νά σταθοῦν ἱστορικά!

Ὁ Ἐπίσκοπός μας παρετήρησε ὅτι οὔτε ἡ Ἐπιστήμη οὔτε ἡ Φιλοσοφία μποροῦν νά ἀπαντήσουν στό ἐρώτημα ἄν ὁ Χριστός μας ἦταν τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος, οὔτε ἐάν ἀνέστη ἤ δέν ἀνέστη! Καί τοῦτο γιατί ἡ Ἐπιστήμη ἀσχολεῖται μέ τό ἐπιστητό, δηλαδή μέ ὅ,τι ἐμπίπτει στίς ἀνθρώπινες αἰσθήσεις καί τό λογικό! Ἡ δέ Φιλοσοφία εἶναι ἀντικείμενο καί παραγωγή τῆς ἀνθρώπινης σκέψης καί σοφίας πού δέν δικαιοῦται οὔτε δύναται νά ὁμιλῆ γιά τά οὐράνια καί θεϊκά πράγματα! Οἱ “σεσοφισμένοι μῦθοι”, δηλαδή ἡ ἀνθρώπινη σοφία, ἡ πλεγμένη μέ φαινομενική, πρόσκαιρη καί ἀδύναμη ἀνθρώπινη σοφία, καί ἡ Ἐπιστήμη πού διαρκῶς ἐξελίσσεται καί ἐπιδιώκει νά γνωρίση τίς ἀλήθειες τοῦ σύμπαντος κόσμου δέν μποροῦν καί δέν δύνανται νά ὁμιλοῦν γιά τό μεταφυσικό καί γιά πράγματα πού ἐξ Ἀποκαλύψεως ὁ κόσμος ἐδέχθη ἀπό μέρους τῆς Ἁγιοτριαδικῆς Θεότητος. Ὅσον δέ ἀφορᾶ στό γεγονός τῆς ἱστορικά τεκμηριωμένης Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, ὁ Ποιμενάρχης μας ἀνεφέρθη σέ πληθῶρα στοιχείων ἀπό τούς τέσσερις Εὐαγγελιστές καί τά λοιπά Θεόπνευστα Βιβλία τῆς Καινῆς Διαθήκης πού περιγράφουν λεπτομερῶς καί ἀποδεικνύουν περίτρανα τό Γεγονός.

        Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, εἶπε ὁ ὁμιλητής, δέν εἶναι ἀποτελέσμα ψυχαναγκασμοῦ, οὔτε ψευδαίσθηση οὔτε χίμαιρα! Εἶναι ἡ ἐμπειρία πού ἀπέκτησε ἡ Ἐκκλησία ψηλαφώντας τήν τετρωμένη Πλευρά τοῦ Κυρίου της, ὅπως περιγράφεται στόν Ματθαῖο, στόν Μᾶρκο, στόν Λουκᾶ, στόν Ἰωάννη, στόν Πέτρο, στόν Παῦλο καί στίς Πρᾶξεις τῶν Ἀποστόλων καί στήν Ἁποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη! Ἄς μή λησμονοῦμε ὅτι περί τῆς ἱστορικότητας τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ μας συνομολογοῦν ὁ Ἰώσηπος, ὁ Τάκιτος, ὁ Πλίνιος καί ἰδίως τό Ἰουδαϊκό Ταλμούδ πού καταγράφει τήν ἰουδαϊκή παράδοση ἐπακριβῶς. Ὁ Ἀναστάς ἐμφανίζεται στούς ἐμβρόντητους Μαθητές καί στίς γυναῖκες πού Τόν ἀκολουθοῦσαν σέ κλειστό χῶρο, σέ ἀνοιχτό χῶρο, τό πρωΐ ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου, κατά τήν πορεία πρός Ἐμμαούς δύοντος τοῦ ἡλίου σέ δύο Μαθητές Του ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα, στό περιγιάλι τῆς Γεννησαρέτ ὅπου συντρώγει μέ τούς Μαθητές Του! Ἡ “ἀπομυθοποίηση” τοῦ Εὐαγγελίου πού ἀπεζήτησε ὁ προτεσταντικός κόσμος καί τήν ὁποία βιώνει λίγο ἤ πολύ ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα ὀρθολογιστική Εὐρώπη, δέν εἶναι ἡ ἀλήθεια περί τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ , ἀλλά ἡ κομμένη καί ραμμένη στά μέτρα τοῦ Διαφωτισμοῦ καί τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης θεωρία περί Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποία ἀπέρριψε τοῖς πράγμασι καί ἔσβησε τό αἷμα τῶν Μαθητῶν Του, αὐτοπτῶν καί αὐτηκόων Μαρτύρων τῆς ζωῆς τοῦ Κυρίου μας καί οἱ ἔνδεκα ἑκατομμύρια Μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας μέχρι τόν 4ο αἰῶνα πού κήρυξαν Χριστόν καί Τοῦτον ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα!

 Στίς 2 Μαΐου πού ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν ἀνακομιδή τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, ὑψίστου Πατρός καί Διδασκάλου τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Σεβασμιώτατος μέ τούς Διακόνους του ἐπεσκέφθη τό πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου Ριζῶν, τό ὁποῖο ξεκίνησε νά ἀνακαινίζη ὁ ἀείμνηστος π. Κωνσταντῖνος Σουφτᾶς, στηριζόμενος ἀπό τόν εὐλογημένο Λαό τῶν Ριζῶν καί τόν τέως Πρόεδρό του κ. Χρῆστο Παπαδημητρίου. Τόν ὑπεδέχθησαν οἱ Παν. Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Κωνσταντινίδης, π. Νήφων Καζάνας, π. Κυπριανός Στραζέρου, ὁ Αἰδ. Οἰκ. π. Σταῦρος Τράκας καί φυσικά ὁ ἐκλεκτός Ἐφημέριος τῶν Ριζῶν Παν. Ἀρχιμ. π. Θεόκλητος Παρδάλης, ὁ καί φιλόλαος Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας καί πνευματικό παιδί τοῦ Δεσπότη μας. Τήν περίπυστη εἰκόνα τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου καί τήν ἱερά του μνήμη τίμησαν στό εὐμέγεθες Παρεκκλήσιό Του πλῆθος Λαοῦ μέ ἐπικεφαλῆς τόν Ἀντιπεριφειάρχη κ. Ἰωάννη Γιώργο, τόν Ἀντιδήμαρχο κ. Χρῆστο Κομπόγιαννο, τόν ἀεικίνητο Πρόεδρο τῆς Κωμοπόλεως κ. Ἀστέριο Βουλγαράκη, τόν Πρόεδρο Γεροπλατάνου κ. Δημήτριο Ἀντωνᾶ, τήν Πρόεδρο Γυναικῶν Ζερβοχωρίων κα Μαγδαληνή Λειβαδιώτη, τόν τέως Πρόεδρο καί εὐεργέτη τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κ. Χρῆστο Παπαδημητρίου καί τούς μεγάλους ἐυεργέτες τῆς Ἐνορίας κα Ἄννα Καραμανώλη καί Γρηγόριο Κόθρο. Κατά τή διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας καί πρό τοῦ Ἁποστόλου, ὁ Σεβασμιώτατος χειροθέτησε Ἀναγνώστη καί Ἱεροψάλτη τῆς Ἐνορίας τόν μαθητή Γυμνασίου Γιώργο Καραμανώλη, γόνο φίλτατης στόν Ἐπίσκοπό μας οἰκογένειας καί ρέκτη τῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας μας.

        Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στόν Πρόμαχο τῆς Ἐκκλησίας μας, Μεγάλο Πατέρα καί Διδάσκαλο Ἀθανάσιο, τόν Πατριάρχη τῆς Ἁλεξανδρείας, γέννημα τῆς Αἰγύπτου, πού γεννήθηκε τό 296 καί ἐκοιμήθη τό 373 μ. Χ.. Διάκονος στήν Α΄ Οἰκουμενική Σύνοδο τῶν 318 Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων τό 325 στή Νίκαια τῆς Κωνσταντινουπόλεως, κατατροπώνει τόν αἱρεσιάρχη Ἄρειο ὡς ἀκόλουθος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας Ἀλεξάνδρου, ἀρνούμενος τίς νεόκοπες θεωρίες τῆς αἱρέσεως τοῦ ἀρειανισμοῦ πού ἀρνιόταν ὅτι ὁ Χριστός μας ἦταν τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος. Τό 326 ἀναδεικνύεται μετά τόν Ἀλέξανδρο Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας, ἀρνεῖται τήν κοινωνία μέ τόν Ἄρειο καί ἀπό τότε ἀρχίζει ὁ φοβερός πόλεμος ἐναντίον του καί οἱ συκοφαντίες καί οἱ ἐπιβουλές τῶν ὀπαδῶν τοῦ αἱρεσιάρχου πού τόν ὁδήγησαν στήν ἐξορία ἕξι φορές ἐπί Βασιλέων Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, Κωνσταντίου τοῦ υἱοῦ του, Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου καί τοῦ θερμοῦ προστάτη τῶν Ἀρειανῶν Οὐάλεντος. Ὑφίσταται τά πάνδεινα καί χαλκέντερος παραμένει σχεδόν μόνος φαεινός ἀστέρας καί ἥλιος τῆς Ἀλήθειας τοῦ Κυρίου μας, ἀλλά καί ὁ πλέον βαθύς θεολόγος μαζί μέ τόν ἅγιο Γρηγόριο Ναζιανζηνό, πού στερέωσαν τήν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας μας καί τή χριστολογία της.

     Καί κατάληξε ὁ Σεβασμιώτατος: «Ἄς προσέξουμε λοιπόν, κοιτώντας τόν ἅγιο Ἀθανάσιο τόν Μέγα σήμερα, νά μήν πέφτουμε εὔκολα θύματα ξένων πρός τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας διδαχῶν καί δῆθεν ὁμολογιῶν πού ξεσχίζουν τόν ἄρραφο χιτῶνα τῆς ἀλήθειας τοῦ Χριστοῦ! Καί κυρίως ἄς ἀναγνωρίσουμε ἐπιτέλους πώς ὅταν ἡ Ἐκκλησία βρέθηκε σέ δύσκολη θέση θεολογικά, τή λύση καί τήν ἀπάντηση ἔδωσε τό Ἅγιο Πνεῦμα, μέσα ἀπό τό στόμα τῶν Ἁγίων Του καί τά θαύματα τῶν Ἁγίων Του καί τή διδασκαλία τῶν Ἁγίων Του. Ἀποδεχόμεθα, λοιπόν, τή θεολογία τῶν συνεδρίων καί τῶν σπουδαστηρίων, ὅταν αὐτή ἀποτελεῖ πιστό ἀκόλουθο καί ἀποδέκτη καί συνεχιστή τῆς διδασκαλίας καί βιοτῆς τῶν Πατέρων, πού ἦσαν οἱ ἀληθεῖς ἑρμηνευτές τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καί διδάσκαλοι ἁπλανεῖς τῆς Ἀληθείας Του!».

      Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀφοῦ ὁ Σεβασμιώτατος διάβασε τά κόλλυβα τοῦ Ἁγίου, συγκεκινημένος μαζί μέ τό Ἐκκλησίασμα καί τούς Κληρικούς του ἔψαλε Τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μόλις χθές κοιμηθέντος ἀδοκήτως γεραροῦ Μητροπολίτου Δράμας κυροῦ Παύλου, μετά τοῦ ὁποίου καί ὁ ἴδιος συμμετεῖχε στούς ἑορτασμούς τῆς Μονῆς Δοβρᾶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας, προσκεκλημένοι τοῦ λαμπροῦ Μητροπολίτου Βεροίας κ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ, μέ τή συμπλήρωση 200 ἐτῶν ἀπό τή θυσία τῶν ἀνθρώπων τῆς Δοβρᾶς ὑπό τόν Γερο-Τάσο Καρατάσο τόν Δοβρινό, μέ τήν παρουσία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ καί τή συμμετοχή δεκαπεντάδος τουλάχιστον Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀκολούθησε κουρμπάνι γιά ὅλο τό Ἐκκλησίασμα πού στόν προαύλειο χῶρο τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου τίμησε τόν Προστάτη του καί τό “ Χριστός Ἀνέστη”!

Απάντηση