ΑΠ.ΠΑΝΑΣ: «ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ»

Ερώτηση κατέθεσε ο Γραμματέας της Βουλής και Βουλευτής Χαλκιδικής του  ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Απόστολος Πάνας, προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και Οικονομικών με κύριο θέμα  τον  αδικαιολόγητο και αναίτιο αποκλεισμό των φυσικών προσώπων και της ελαιοκαλλιέργειας  από το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στην Ερώτησή του ο κ. Πάνας επισημαίνει, πως στο εν λόγω πρόγραμμα εξαιρούνται αναίτια και αδικαιολόγητα όλοι εκείνοι οι παραγωγοί , οι όποιοι για διάφορους λόγους, δεν ανήκουν σε κάποιο συνεργατικό σχήμα και  λειτουργούν μεμονωμένες αγροτικές δραστηριότητες – επιχειρήσεις ως φυσικά πρόσωπα. Τόνισε δε, πως η επιλογή συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα μόνο σε μέλη συνεργατικών ομάδων αποκλείει χιλιάδες παραγωγούς από την οποιαδήποτε οικονομική ελάφρυνση και ενίσχυση , καθιστώντας τους μη ανταγωνιστικούς στην ίδια τους τη χώρα και δημιουργώντας διαχωρισμούς πολιτών και στρεβλώσεις στον ίδιο παραγωγικό τομέα.

Παράλληλα επισήμανε, ότι αντιστοίχως αδικαιολόγητα δεν είναι επιλέξιμη για ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα και η ελαιοκαλλιέργεια , χωρίς να προβλέπεται η αντικατάσταση μολυσμένων ελαιώνων από συγκεκριμένες μυκητολογικές ασθένειες που καθιστούν πλέον τις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις μη βιώσιμες οικονομικά. 

Επιπλέον με τη παρέμβαση του ο Βουλευτής  ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να διορθωθεί η αδικία εις βάρος των μεμονωμένων παραγωγών – φυσικών προσώπων και της ελαιοκαλλιέργειας , ώστε  να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα και όχι στρεβλώσεις που δημιουργούν ανισότητες βιωσιμότητας και οικονομικό μαρασμό στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Ο κ. Πάνας δήλωσε χαρακτηριστικά : «Με την Ερώτησή μου προς τον αρμόδιους Υπουργούς, τονίζω την ανάγκη  άμεσης και  δίκαιης  επίλυσης της καταφανέστατης αδικίας εις βάρος  των παραγωγών και της ελαιοκαλλιέργειας, καθώς δεν αντιμετωπίζεται με μεροληπτικές  επιλογές η κλιματική αλλαγή και η παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεων. Ο πρωτογενής τομέας πρέπει να διαφυλαχθεί καθώς και τα Εθνικά μας προϊόντα, το ελαιόλαδο και η επιτραπέζια ελιά, προϊόντα τα οποία αποτελούν τους βασικότερους πυλώνες  του πρωτογενή τομέα και της Εθνικής Οικονομίας, αφού αδιαμφισβήτητα έχουν εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό. Πάντα δίπλα στο πλευρό των παραγωγών και στο δύσκολο και επίπονο αγώνα τους ».

Το ακριβές κείμενο της ΕΡΩΤΗΣΗΣ του Βουλευτή έχει ως εξής :                                                                                

                                                                                 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 6887/19-08-2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς :  1) Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Γεωργαντά

                                                          2) Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα

Θέμα: «Αδικαιολόγητος και αναίτιος αποκλεισμός των φυσικών προσώπων και της ελαιοκαλλιέργειας  από το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών του Ταμείου Ανάκαμψης». 

Πρόσφατα ξεκίνησε ο νέος κύκλος ενισχύσεων στον αγροτικό τομέα που αφορά το πρόγραμμα «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών», συνολικού προϋπολογισμού 166,7 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης , με την  υποβολή των αιτήσεων να ξεκινάει στις  28 Ιουλίου και να λήγει στις  15 Νοεμβρίου 2022. Η διάρκεια υλοποίησης των σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης.

Όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα, στόχος της δράσης είναι η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής, η βελτίωση της παραγωγικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα και η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας. Μέσω αυτών των παρεμβάσεων εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών προϊόντων στις αγορές με τη χρήση νέων ποικιλιών και η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με αποτέλεσμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων. Τονίζεται δε ότι,  το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα αποδεικνύει, ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους αυτούς.

Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν  νομικά πρόσωπα που ανήκουν στις ΜΜΕ, εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα,  που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία  και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης ανήκουν σε :Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα , ενώ δικαιούχοι μπορούν να είναι και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα και ανήκουν σε μία από τις ανωτέρω μορφές, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω , εξαιρούνται όλοι εκείνοι οι παραγωγοί , οι όποιοι για διάφορους λόγους, δεν ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες και  λειτουργούν μεμονωμένες αγροτικές δραστηριότητες – επιχειρήσεις ως φυσικά πρόσωπα.

 Η «στοχευμένη» διαδικασία αποκλεισμού των φυσικών προσώπων από το παραπάνω πρόγραμμα , έρχεται σε αντίθεση με τους αρχικούς όρους του προγράμματος που όπως αναφέρονται και πιο πάνω αφορούν στη βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως μέσω της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης και αναδιάταξης της παραγωγής, η βελτίωση της παραγωγικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών στον πρωτογενή τομέα και η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

Η επιλογή λοιπόν συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα μόνο σε μέλη συνεργατικών ομάδων αποκλείει χιλιάδες παραγωγούς από την οποιαδήποτε οικονομική ελάφρυνση και ενίσχυση , καθιστώντας τους μη ανταγωνιστικούς στην ίδια τους τη χώρα και δημιουργεί διαχωρισμούς πολιτών και στρεβλώσεις στον ίδιο παραγωγικό τομέα.

Αντιστοίχως αδικαιολόγητα και αναίτια δεν είναι επιλέξιμη για ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα και η ελαιοκαλλιέργεια , χωρίς να προβλέπεται η αντικατάσταση μολυσμένων ελαιώνων από συγκεκριμένες μυκητολογικές ασθένειες που καθιστούν πλέον τις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις μη βιώσιμες οικονομικά. Άλλη μια αντίφαση του προγράμματος αναδιάρθρωσης στο οποίο και πάλι ρητά αναφέρεται πως οι επιλέξιμες ποικιλίες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες που έχουν καταγραφεί και επηρεάζουν την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

Δεδομένου ότι το κράτος θα έπρεπε να είναι μόνιμος αρωγός, να υπερασπίζεται και να διασφαλίζει μακροπρόθεσμα την διατροφική επάρκεια και τις εξαγωγικές προοπτικές της χώρας μας.

Δεδομένου ότι πρέπει να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη στον πρωτογενή τομέα και όχι στρεβλώσεις που δημιουργούν ανισότητες βιωσιμότητας και οικονομικό μαρασμό στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Δεδομένου ότι  δεν αντιμετωπίζονται με μεροληπτικές  επιλογές η κλιματική αλλαγή και η παραγωγικότητα των εκμεταλλεύσεων.

Δεδομένου ότι η βρώσιμη ελιά και το ελαιόλαδο αποτελούν πλέον τα Εθνικά μας Προϊόντα και συνεισφέρουν τα μέγιστα στην εθνική οικονομία , έχοντας παράλληλα εξαγώγιμο εμπορικό προσανατολισμό.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ :

1. Για ποιον λόγο εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα και οι μεμονωμένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις φυσικών προσώπων από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης  ;

2. Για ποιον λόγο εξαιρείται η ελαιοκαλλιέργεια και η αντικατάσταση μολυσμένων αγρών από το εν λόγω πρόγραμμα ;

3. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για την διόρθωση της εξόφθαλμης αδικίας εις βάρος των μεμονωμένων παραγωγών  ;

                                                                                                                     Oι ερωτώντες Βουλευτές

                                                                                                                                    Πάνας Απόστολος

                                                                                                                                      Πουλάς Ανδρέας

Απάντηση