ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 3.500.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ- ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ!

Με στόχο την βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου- Διασταύρωση Βαρβάρας –Ολυμπιάδας , ο Δήμος_Αριστοτέλη εκπόνησε σχετική μελέτη, η οποία αφορά στο οδικό τμήμα από την συμβολή με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ιερισσού ανατολικά του οικισμού του Νεοχωρίου και εκτείνεται έως την συμβολή της με την οδό πρόσβασης προς τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας.

Το συνολικό μήκος της υπό μελέτη οδού αντιστοιχεί περίπου σε 19,00 χλμ.

Η υπό εξέταση οδός χαρακτηρίζεται από έντονες κατά μήκος κλίσεις λόγω και του έντονου αναγλύφου της ευρύτερης περιοχής, όπως επίσης και από συχνά καμπύλα τμήματα μικρών ακτινών, με αποτέλεσμα τα μήκη ορατότητας να περιορίζονται.

Επιπλέον, λόγω του υψομέτρου που βρίσκεται, της πυκνής βλάστησης και του κλίματος της ευρύτερης περιοχής, ιδιαίτερα κατά την χειμερινή περίοδο παρατηρείται πάγος επί του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να προκύπτουν φαινόμενα καταπόνησης και έντονης φθοράς σε αρκετά τμήματά του.

Από την σχετική μελέτη προβλέπονται παρεμβάσεις που αφορούν στα παρακάτω:

-Βελτίωση οδοστρώματος: διάστρωση μιας αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης συμπυκνωμένου πάχους 0,04 μ. σε όλο το μήκος της υπό μελέτη οδού, με στόχο την αύξηση της παρεχόμενης πρόσφυσης-τριβής , καθώς επίσης και καθαρισμός/ενίσχυση υφιστάμενων τάφρων και τεχνικών έργων για την αποτελεσματικότερη απορροή των ομβρίων υδάτων επί της οδού.

-Ενίσχυση όπου απαιτείται της κάθετης και οριζόντιας σήμανσης σε όλο το μήκος της υπό μελέτη οδού.

-Ενίσχυση των υφιστάμενων και τοποθέτηση νέων μέτρων ασφάλισης επί της οδού (στηθαία ασφαλείας) σε τμήματα της οδού όπου συναντώνται έντονα πρανή επιχωμάτων και τεχνικά έργα.

Για την χρηματοδότηση του έργου κατατέθηκε πρόταση στο Υπουργείο Εσωτερικών με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ», για να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.460.125,93€

Βρισκόμαστε σε διαρκή ετοιμότητα για την αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικού προγράμματος

Απάντηση