ΕΛΑΣ: Δεκάδες νέες προσλήψεις εκπαιδευτών στη Σχολή Αξιωματικών

Η Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας προσλαμβάνει προσωπικό εκπαιδευτών, προκηρύσσοντας δεκάδες νέες θέσεις εργασίας.

Οι προσλήψεις αφορούν στην κάλυψη τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών/ριών, που θα διορισθεί για τις ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2023 – 2024.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Τρίτη 21 Μαρτίου 2023.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Όσες/οι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

 • Αίτηση (Υπόδειγμα Α1 ο/η ενδιαφερόμενος/η ιδιώτης ή Υπόδειγμα Α2 ο/η ενδιαφερόμενος/η εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικός – στρατιωτικός), δηλώνοντας μέχρι δύο (2) μαθήματα επιθυμίας διορισμού (επιπλέον μαθήματα θα θεωρούνται ως μη δηλωθέντα).
 • Υπεύθυνη Δήλωση – Βιογραφικό Σημείωμα (Υπόδειγμα Β1 ο/η ενδιαφερόμενος/η ιδιώτης/ιδα ή Υπόδειγμα Β2 ο/η ενδιαφερόμενος/η εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικός – στρατιωτικός).
 • Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων σπουδών.
 • Πιστοποιητικό ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.
 • Οι διορισμένοι σε θέση Δ.Ε.Π., αντίγραφο του Φ.Ε.Κ. διορισμού τους.
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
 • Μία (1) φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων 4 Χ 4 εκατοστών.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, (Υπόδειγμα Γ1 ο/η ενδιαφερόμενος/η ιδιώτης ή Υπόδειγμα Γ2 ο/η ενδιαφερόμενος/η εν ενεργεία αστυνομικός – στρατιωτικός ή Υπόδειγμα Δ ο/η ενδιαφερόμενος/η εν συντάξει αστυνομικός – στρατιωτικός).
 • Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου ο/η ενδιαφερόμενος/η εν συντάξει αστυνομικός – στρατιωτικός στο οποίο να εμφαίνεται ότι έχει αποστρατευθεί ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του. 
 • Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ο/η ενδιαφερόμενος/η των αθλητικών ομάδων, στο άθλημα που αιτείται το διορισμό του/ης.

Για την απόδειξη της εμπειρίας τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται είναι τα εξής:

 • Για τους/τις μισθωτούς/ες του δημοσίου τομέα, βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
 • Για τους/τις μισθωτούς/ες του ιδιωτικού τομέα, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του/της εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
 • Για τους/τις ελεύθερους/ες επαγγελματίες, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.

Η δηλωθείσα, στα υποδείγματα Β1 και Β2, εμπειρία στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας θα διαπιστώνεται από την ίδια τη Σχολή.

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου από την ανακοίνωση του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Λ. Θρακομακεδόνων 101, Τ.Κ. 13679 – Αχαρναί Αττικής, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μέχρι και την 21/03/2023 ταχυδρομικά (συστημένα, με ευκρινή τη σφραγίδα ταχυδρομείου) ή και με αυτοπρόσωπη παρουσία, με τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων πρόληψης προς αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού «SARS-CoV-2», σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Ε.Ο.Δ.Υ., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε λαμβάνονται υπόψη. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αιτήσεως είναι αποκλειστικά της/του υποψήφιας/ου.

Αποκλείεται από τον διαγωνισμό υποψήφιος/α χωρίς ειδοποίηση, στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Όταν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή.
 • Όταν τα δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται εμπρόθεσμα.
 • Όταν δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της υποψήφιου/ας να δηλώσει άμεσα στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας οποιαδήποτε μεταβολή επέλθει στα δικαιολογητικά που κατέθεσε και λαμβάνονται υπόψη για τον διορισμό του/της.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: