Τέλος οι «μπλε» ταυτότητες – Έρχονται νέες με ημερομηνία λήξης (εικόνα)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για τις νέες ταυτότητες των Ελλήνων πολιτών, που σταδιακά θα αρχίσουν να μοιάζουν με τα δελτία ταυτότητας που χρησιμοποιούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απόφαση που φέρει την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη, του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Παναγιώτη Θεοδωρικάκου και του υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Ελευθέριου Οικονόμου, είναι η «αρχή του τέλους» για τις πλαστικές «μπλε» ταυτότητες που ισχύουν μέχρι σήμερα. 

Αλλαγή ταυτότητας κάθε 10 χρόνια

Το βασικό που αλλάζει στις νέες ταυτότητες, εκτός της όψης τους, είναι και η διάρκεια τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση, οι νέες ταυτότητες θα έχουν:

 • Ημερομηνία έκδοσης
 • Ημερομηνία λήξης
 • Αρχή έκδοσης
 • Αριθμό Πρόσβασης Κάρτας (CAN  – Card Access Number)

Η διάρκεια ισχύος των νέων δελτίων ταυτότητας ορίζεται σε δέκα 10 έτη, από την έκδοση τους, για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους Στην περίπτωση κατά την οποία είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων από οποιαδήποτε δάκτυλα του αιτούντος, η διάρκεια ισχύος του δελτίου ορίζεται στους 12 μήνες.

Να σημειωθεί ότι τα δελτία ταυτότητας παλαιού τύπου θεωρούνται ισχυρά, μέχρι την αντικατάστασή τους. Επιπλέον, για τις περιπτώσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας λόγω απώλειας ή φθοράς του προηγούμενου δελτίου του αιτούντος, θα πρέπει να καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 9,00€

Πώς θα μοιάζουν οι νέες ταυτότητες

Οι νέες ταυτότητες θα έχουν την εξής όψη:

Ταυτότητα
Εμπρόσθια όψη
Ταυτότητα
Οπίσθια όψη

Η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης δελτίων ταυτότητας νέου τύπου, καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας της Διοίκησης. Η διαπιστωτική πράξη δύναται επιπλέον να καθορίσει αρχές έκδοσης οι οποίες κατά τη χρονική περίοδο από την έκδοση της διαπιστωτικής έως και την ημερομηνία έναρξης έκδοσης των δελτίων ταυτότητας νέου τύπου, θα εκδίδουν δελτία παλαιού και νέου τύπου, ίσης αποδεικτικής ισχύος. Η διαπιστωτική πράξη δύναται να καθορίζει και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Για την έκδοση ή την αντικατάσταση του δελτίου ταυτότητας, υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια αστυνομική αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Μία φωτογραφία, σε ψηφιακή μορφή, η οποία θα εκδίδεται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου 9303 του ICAO. Η φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται είτε απευθείας από τις αρχές έκδοσης, είτε θα την προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος εντός εξωτερικού ψηφιακού δίσκου μνήμης (τύπου usb stick), με τις προδιαγραφές που ισχύουν. Εφόσον, ο ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr, η ως άνω φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και να αναρτάται από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους στην εν λόγω εφαρμογή, απ’ όπου την ανακτά ο υπάλληλος της αρμόδιας Αρχής έκδοσης
 2. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών», των απαραίτητων για την έκδοση του δελτίου στοιχείων δημοτολογίου, η οποία εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών», τα απαραίτητα για την έκδοση του δελτίου δημοτολογικά στοιχεία, προκύπτουν από πιστοποιητικό του Δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ενδιαφερόμενος, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης
 3. Αίτηση έκδοσης – αντικατάστασης, η οποία συμπληρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης, με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του υπουργείου Εσωτερικών ή από το παραπάνω πιστοποιητικό, η οποία εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα.
 4. Το παλαιό δελτίο ταυτότητας σε περιπτώσεις αντικατάστασης, πλην των περιπτώσεων απώλειας και κλοπής.
 5. Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για την πιστοποίηση πληρωμής του παραβόλου έκδοσης – αντικατάστασης του δελτίου, καθώς και ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών και του δελτίου, προς και από την Υπηρεσία εκτύπωσης – προσωποποίησης. Επιπλέον, ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για την πιστοποίηση πληρωμής του παραβόλου στις περιπτώσεις έκδοσης λόγω απώλειας ή φθοράς του προηγούμενου δελτίου του αιτούντος.
 6. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων του αιτούντος (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και όνομα μητρός), με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική προς τούτο υπεύθυνη δήλωση. Αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, θα τηρείται από την αρχή έκδοσης, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά.
 7. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αναγραφή των στοιχείων αυτών.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία αναφέρονται οι συνθήκες απώλειας ή φθοράς, για τις περιπτώσεις έκδοσης  – αντικατάστασης του δελτίου λόγω απώλειας ή φθοράς, αντίστοιχα. Σε περίπτωση έκδοσης – αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας λόγω κλοπής, υποβάλλεται πρόσφατη βεβαίωση Ελληνικής Αρχής (Αστυνομικής ή Προξενικής) στην οποία δηλώθηκε η κλοπή.
 9. Απόφαση καθορισμού επιμέλειας ή ορισμού επιτρόπου ή δικαστικού συμπαραστάτη, όταν πρόκειται για έκδοση δελτίου σε πρόσωπο, η επιμέλεια του οποίου ασκείται σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή το οποίο τελεί σε επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση.

Να σημειωθεί τέλος ότι, στις περιπτώσεις αρχικής έκδοσης, κλοπής, απώλειας ή φθοράς, τα στοιχεία του αιτούντος βεβαιώνονται από ένα μάρτυρα, ενώ για τον ανήλικο η βεβαίωση γίνεται από έναν γονέα του ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή την επιτροπεία του

Απάντηση