Έργων συνέχεια…(Έργο 2.000.000 ευρώ για τη ΓΕΡΑΚΙΝΗ)

Με την με Α.Π22145/15-03-2023 Κοινή Απόφαση των αν.Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών εντάχθηκε η υλοποίηση του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας παραλιακής δημοτικής οδού οικισμού ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ Δήμου Πολυγύρου» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της Δράσης 16631 του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.000.000€ (ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό χρηματοδότησης) και θα καλυφθεί πλήρως από το προαναφερόμενο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο Πολυγύρου.

Η συγκεκριμένη παραλιακή οδός διανοίχτηκε προ αρκετών δεκαετιών για ανάγκες επέκτασης του αστικού χώρου και με σκοπό τη δόμησή του, χωρίς όμως ιδιαίτερη μέριμνα για τις κινήσεις πεζών ή άλλων ευαίσθητων χρηστών. Οι δυσμενείς συνθήκες κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών κατά μήκος αυτής προκαλούν καθημερινά (ιδίως κατά την τουριστική περίοδο) έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και συχνά ατυχήματα.

Βασικό Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο καθορισμός και η εφαρμογή στοιχείων αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας για οχήματα, πεζούς και άλλους ευαίσθητους χρήστες κατά μήκος της προαναφερόμενης κεντρικής παραλιακής οδού του Δήμου Πολυγύρου.

Ειδικότερα:

επεμβάσεις στην επιφάνεια της οδού και των χώρων κίνησης πεζών (νέα σύγχρονη ασφαλτόστρωση, βελτίωση πρόσφυσης, αντιμετώπιση έντονης ολισθηρότητας οδοστρώματος, κατασκευή πεζοδρομίων, διαβάσεων πεζών και ΑΜΕΑ),

επεμβάσεις που σχετίζονται άμεσα με την οδική ασφάλεια, όπως οι υδροσυλλογές σε θέσεις συσσώρευσης επιφανειακών υδάτων για την αποφυγή του επικίνδυνου φαινομένου της υδρολίσθησης των οχημάτων,

τοποθέτηση κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης,

σύγχρονος φωτισμός οδών και χώρων κίνησης πεζών,

μέτρα κατευνασμού των ταχυτήτων κίνησης των οχημάτων,

υλοποίηση μέτρων αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της λειτουργικότητας της οδού για όλους τους χρήστες της.

Αγωνιζόμαστε, διεκδικούμε, ρισκάρουμε, πετυχαίνουμε.

Συνεχίζουμε…

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο, κάθεται και εσωτερικός χώρος

Απάντηση