Διαδικασία κάλυψης 133 κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης- Ενημέρωση υποψηφίων

Δείτε την εγκύκλιο για την διαδικασία εκατόν τριάντα τριών (133) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης και τη σχετική ενημέρωση των υποψηφίων

Απάντηση