Τι αλλάζει και από πότε στους εκτελωνισμούς των ΙΧ;

Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζει πως ξεκινά να εφαρμόζεται το ψηφιακό Πιστοποιητικό Ταξινόμησης αλλά και ποια στοιχεία θα περιλαμβάνει.

Ριζικά αλλάζει το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης των εισαγόμενων αυτοκινήτων το οποίο γίνεται ψηφιακό και μάλιστα καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του Πιστοποιητικού όπως επίσης και ρύθμιση διάφορων άλλων θεμάτων σχετικά με την έκδοση, τη διακίνηση, τη διαχείριση αλλά και την καταχώριση στοιχείων του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 19 Μαΐου (Τεύχος Β – Αριθμός Φύλλου 3394) η Απόφαση ισχύει από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής ήτοι στις 16 Σεπτεμβρίου 2023.

Ειδικότερα καθιερώνεται ενιαίος τύπος ψηφιακού Πιστοποιητικού Ταξινόμησης για όλες τις κατηγορίες οχημάτων με τίτλο «Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων».

Το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων εκδίδεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, κατόπιν της βεβαίωσης και είσπραξης του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης και των λοιπών επιβαρύνσεων και έκδοσης του σχετικού αποδεικτικού είσπραξης, εκτός εάν συντρέχει περίπτωση νόμιμης απαλλαγής από την καταβολή των ανωτέρω και της καταχώρισης των απαιτούμενων για την έκδοσή του στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων, με την οποία λαμβάνει μοναδικό αριθμό καταχώρισης, αποτελούμενο από 18 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

Στις θέσεις του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων συμπληρώνονται, τα, κατά περίπτωση, στοιχεία, ως ακολούθως:

α. Βάσει των στοιχείων που είναι καταχωρημένα στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων, συμπληρώνεται:

αα) Η θέση για την αναγραφή διακριτικού κεφαλαίου γράμματος (χαρακτήρας εκτύπωσης) που αντιστοιχεί στην κατηγορία του οχήματος,

αβ) η θέση για την αναγραφή των στοιχείων του Α’ και Β’ Παραλήπτη,

αγ) η θέση για την αναγραφή των στοιχείων του οχήματος (συμπεριλαμβανομένων και των διανυθέντων χιλιομέτρων αν πρόκειται για μεταχειρισμένο όχημα)

αδ) η θέση για την αναγραφή, τυχόν, παρατηρήσεων,

αε) η θέση για την αναγραφή των περιορισμών ή απαγορεύσεων μεταβίβασης,

αστ) η θέση για την αναγραφή του Κανονισμού/Οδηγίας εκπομπών ρύπων που πληροί, εκ κατασκευής το όχημα.

Επίσης βάσει των πράξεων που πραγματοποιούνται, μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης συμπληρώνονται, στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή:

βα) Οι θέσεις για τη διενέργεια πράξεων μεταβίβασης ανάριθμου, πριν από την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, οχήματος από τον πωλητή και τον αγοραστή,

ββ) οι θέσεις για τη βεβαίωση της καταβολής ή απαλλαγής του τέλους μεταβίβασης οχήματος από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας,

βγ) οι θέσεις για τη βεβαίωση της καταβολής του τέλους άδειας του οχήματος για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, καθώς και για τη βεβαίωση της καταβολής των τελών κυκλοφορίας αυτού από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, εκτός εάν άλλως ορίζεται,

βδ) οι θέσεις, όπου αναγράφεται η παρακράτηση της κυριότητας του οχήματος από τον πωλητή,

βε) η θέση, όπου αναγράφεται από τον εισαγωγέα – παραλήπτη, ο αριθμός έγκρισης τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το περιγραφόμενο στο πιστοποιητικό όχημα και το χρώμα του οχήματος.

Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης του οχήματος, αποστέλλονται ηλεκτρονικά, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τα στοιχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης.

Μετά την έκδοση, η περαιτέρω διαχείριση του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, για τη διενέργεια πράξεων μεταβίβασης ανάριθμου οχήματος και βεβαίωση καταβολής του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας οχήματος για την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, εκτός εάν άλλως ορίζεται, γίνεται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής https://drivers-vehicles.services.gov.gr/του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr).

Απάντηση