Έκδοση δασικής αστυνομικής ρυθμιστικής διάταξης περί μελισσοσμηνώντου Δασαρχείου Πολυγύρου

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Χαλκιδικής ενημερώνει όλους τους Μελισσοκόμους ότι εκδόθηκε από το Δασαρχείο
Πολυγύρου η με αριθμό 372207/18-07-2023 Δασική αστυνομική ρυθμιστική διάταξη περί
μελισσοσμηνών σύμφωνα με την οποία και για όλη την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου
Πολυγύρου:
α) Επιτρέπεται η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις
δημόσιες και μη, μετά από σχετική ενημέρωση του Δασαρχείου και με την προϋπόθεση
συγκατάθεσης των ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων.
β) Απαγορεύεται η τοποθέτησή τους επί του καταστρώματος των δημοσίων δρόμων
(δασικών ή αγροτικών) και των αντιπυρικών ζωνών. Επιτρέπεται η η εγκατάστασή τους
εκατέρωθεν των δρόμων και σε απόσταση όχι μικρότερη των είκοσι πέντε (25) μέτρων από
αυτούς έτσι ώστε οι κυψέλες να μην παρεμποδίζουν τη διέλευση των πυροσβεστικών
οχημάτων, των οχημάτων της δασικής υπηρεσίας καθώς και των χωματουργικών
μηχανημάτων.
γ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30)
μέτρων από κατοικημένες οικίες εκτός αν τις περιφράξουν με ειδικό πλέγμα ύψους δύο (2)
μέτρων τουλάχιστον
δ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση μελισσοσμηνών επί σημασμένων ορειβατικών μονοπατιών,
ποδηλατικών και ειδικών αγροτουριστικών διαδρομών.
ε) Απαγορεύεται η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε καλλιεργημένες ή ακαλλιέργητες εκτάσεις
χωρίς γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη.
στ) Απαγορεύεται η τοποθέτηση μελισσοσμηνών σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30)
μέτρων από δασικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την υλοτομία (εργοτάξια κ.λ.π.)
φύλαξη και πυροπροστασία (Πυροφυλάκεια, υδαοτοδεξαμενές, Πυροσβεστικούς Σταθμούς,
θέσεις στάθμευσης Πυροσβεστικών οχημάτων του καλοκαιρινούς μήνες κ.λ.π.) καθώς και
από εξωκλήσια, Ιερές Μονές, ορειβατικά καταφύγια, θέσεις θέας, πηγές και βρύσες, ή άλλες
εγκαταστάσεις ορεινού τουρισμού.
ζ) Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του άρθρου 11
της αριθ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β’ 1923/13-05-2021 και του 7 σχετ.
η) Απαγορεύεται η χρήση εύφλεκτων υλών (ελαστικά αυτοκινήτων) για την τοποθέτηση των
κυψελών εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300 μέτρων από
αυτές.
θ) Όλοι οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό
τους σε μία κυψέλη και τα ίδια στοιχεία σε μικρή πλαστικοποιημένη πινακίδα μεγέθους (Α4)
κρεμασμένη από ένα δένδρο ή θάμνο εμπρός και εγγύς από τις κυψέλες σε ασφαλή
απόσταση από αυτές.
ι) Συστήνεται στους μελισσοκόμους, στο χώρο των κυψελών να διατηρείται ικανή ποσότητα
νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού), ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας γεμάτος με
νερό, εργαλεία όπως πτυοσκάπανα και η ύπαρξη εδαφικού υλικού για
χωματοκάλυψη/επιχωμάτωση εστιών καύσης.
Οι παραβάτες των ανωτέρω και εκείνοι κατόπιν εντολής των οποίων ενεργούν θα
τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Η τήρηση των ανωτέρω ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της
Ελληνικής Αστυνομίας, τους αναγνωριζόμενους Φύλακες θήρας των Κυνηγετικών
Οργανώσεων και γενικά σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Απάντηση