170 νέες άδειες πλανόδιων πολιτών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τη χορήγηση εκατόν εβδομήντα (170) συνολικά νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και σαράντα πέντε (45) συνολικά δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών πλανόδιου εμπορίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας , οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:

Για Παραγωγούς πωλητές:

1. Εβδομήντα (70) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για πωλούμενα προϊόντα από τις κατηγορίες του άρθρου 3 παράγραφος 1 της παρούσας

και ειδικότερα:

 Κατηγορία 1, Εξήντα (60) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης και,

 Κατηγορία 2, Δέκα (10) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης.

2. Τριάντα (30) δικαιώματα δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας παραγωγού πωλητή

με δικαίωμα δραστηριοποίησης σε άλλες Περιφέρειες της χώρας.

Για Επαγγελματίες πωλητές:

1. Εκατό (100) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για πωλούμενα προϊόντα από τις κατηγορίες του άρθρου 3 παράγραφος 2 της παρούσας και ειδικότερα:

 Κατηγορία Α ή Γ ή συνδυαστικά Α & Γ, Σαράντα πέντε (45)νέες άδειες με δικαίωμα

δραστηριοποίησης.

 Κατηγορία Β, Δέκα (10) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης.

 Κατηγορία Δ, Δέκα πέντε (15) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης.

 Κατηγορία Ε, Τριάντα (30) νέες άδειες με δικαίωμα δραστηριοποίησης και

2. Δέκα πέντε (15) δικαιώματα δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας επαγγελματία

πωλητή με δικαίωμα δραστηριοποίησης σε άλλες Περιφέρειες της χώρας.

«Τρόπος υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών»

1. Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων (Α΄ΦΑΣΗ)

Για τη συμμετοχή τους στην παρούσα προκήρυξη (των Παραρτημάτων I έως IV), μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σ’ αυτά τα οποία σχετίζονται με τη μοριοδότησή τους με βάση τα

κριτήρια του άρθρου 11, υποβάλλονται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας που αναφέρεται στην παρ.1 του άρθρου 8, ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά»

(Ο.Π.Σ.Α.Α.) της Γενικής Δ/νσης Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση,

https://openmarket.mindev.gov.gr όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εισέλθει με τους κωδικούς Taxisnet .

«Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών»

1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στην παρούσα προκήρυξη της παρ.1 του άρθρου 7 της παρούσας (Α΄ΦΑΣΗ), είναι η 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Απάντηση