Ημερίδα διαβούλευσης της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των λεκανών απορροής (ΣΔΛΑΠ)

Ως Διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής συμμετέχουμε σήμερα στην ημερίδα διαβούλευσης της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των λεκανών απορροής (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος της Κεντρικής Μακεδονίας (EL10), που διοργανώνει η Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης, στην αίθουσα του ΤΕΕ, στη Θεσσαλονίκη.

Μεγάλη η σημασία του ΣΔΛΑΠ ως πρόγραμμα στρατηγικού επιπέδου, το οποίο στοχεύει στην προστασία και στην αειφόρο διαχείριση των υδατικών πόρων, αποτελεί θεσμική υποχρέωση της χώρας αλλά και μία κοινωνική συμφωνία για την αειφορική διαχείριση ενός κοινού αγαθού, του νερού.

Οι θετικές επιρροές ενός τέτοιου σχεδιασμού αφορούν το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς επικεντρώνονται στα θέματα των υδάτων, της βιοποικιλότητας, στην προστασία / αποκατάσταση εδάφους και τοπίου, και στην προστασία του ανθρώπινου πληθυσμού έναντι περιβαλλοντικού κινδύνου.

Ταυτόχρονα, καθώς οι συνθήκες μεταβάλλονται και οι μέθοδοι αξιολογούνται, η διαδικασία είναι εξελικτική και χρήζει αναθεώρησης.

Παρόλα αυτά δεν αρκεί μόνο ο σχεδιασμός, απαιτούνται και πόροι και προφανώς προτεραιότητες στην αξιοποίηση των πόρων.

Στην αυτοδιοίκηση λοιπόν καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο σοβαρό εργαλείο και ταυτόχρονα να θέσουμε την υδατική διαχείριση πρωταρχικό στόχο, μιας και συγκεκριμένα στη Χαλκιδική παρατηρείται μείωση του υπόγειου υδατικού αποθέματος, υφαλμύρωση, υποβάθμιση ποιοτική κατά τόπους, και έλλειψη έργων συγκράτησης και αποταμίευσης των επιφανειακών υδάτων.

Κι ας μην ξεχνούμε ότι είναι ένας τόπος του οποίου οι δραστηριότητες είναι υδροβόρες, που εξαρτώνται άμεσα από το νερό, τουρισμός, γεωργία, μεταλλεία.

Είναι μονόδρομος λοιπόν η ορθή διαχείρισή του και η χρήση εναλλακτικών και σύγχρονων μεθόδων.

Κι εδώ ζητούμε τη στήριξη της κεντρικής διοίκησης για την εκπόνηση μελετών και τη χρηματοδότηση κατάλληλων έργων.

Απάντηση