Έρχεται μητρώο δανειοληπτών και οφειλετών

Στην ενίσχυση της διαφάνειας και της ενεργούς διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους στοχεύει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ένα νέο μέτρο που εισάγει το νέο νομοσχέδιο το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Πρόκειται για το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους το οποίο θα τηρεί η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του ΥΠΕΘΟ με στόχο την πιο ευέλικτη και αποτελεσματική διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, ενισχύοντας τόσο την εποπτεία επί της αγοράς, όσο και τις δυνατότητες λήψης μέτρων.

Το Μητρώο θα καταγράφει το σύνολο του ιδιωτικού χρέους, τόσο το ενήμερο όσο και το ληξιπρόθεσμο ή ρυθμισμένο και θα αφορά συνολικά τις οφειλές ιδιωτών και επιχειρήσεων, τόσο προς τις τράπεζες όσο και προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ. 

Όπως αναφέρει η ανάλυση συνεπειών ρύθμισης του ν/σ στόχος του Μητρώου είναι να συμβάλλει στη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων, όπως είναι οι οφειλές προς

το Δημόσιο και τους άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, τα πιστωτικά ιδρύματα, τους αγοραστές πιστώσεων και κάθε είδους επιχείρηση.

Με βάση τα στοιχεία που θα συγκεντρώνει το Μητρώο, η ΓΓΔΙΧ θα συντάσσει την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Στόχος είναι να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη το ύψος του ιδιωτικού χρέους, σε ποιο βαθμό είναι εξυπηρετούμενο αλλά και τη διάρθρωσή του -δηλαδή, σε ποσοστό αφορά στις τράπεζες ή φορείς του Δημοσίου 

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του σχετικού ν/σ,  το Μητρώο θα περιλαμβάνει συγκεντρωτικά για το ιδιωτικό χρέος στοιχεία για οφειλές προς το Δημόσιο και άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, στοιχεία για οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και αγοραστές πιστώσεων και στοιχεία για οφειλές προς κάθε είδους επιχείρηση, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.

Στις πληροφορίες που θα αντλεί το Μητρώο -οι οποίες θα είναι ανωνυματοποιημένες- θα περιλαμβάνεται  η φύση της οφειλής, οι βασικοί όροι της οφειλής και τυχόν μεταβολές τους, οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και την αποτίμησή τους,οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον υπόλοιπο της οφειλής,οι ρυθμίσεις της οφειλής, καθώς και πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και η πορεία της δικαστικής προσβολής τους.  

Θα περιλαμβάνει, επίσης, γενικά στοιχεία των οφειλετών για στατιστικούς λόγους όπως ηλικία, τόπος κατοικίας και εργασίας, επάγγελμα για τα φυσικά πρόσωπα και κλάδος δραστηριότητας, έδρα και μέγεθος -για τα νομικά πρόσωπα.

Απάντηση