Εκπαίδευση νεοεισερχομένων δασεργατών για το έτος 2024

Η θεωρητική εκπαίδευση των νεοεισερχομένων δασεργατών πραγματοποιείται την περίοδο από Νοέμβριο (2023) έως και Φεβρουάριο (2024) στην έδρα της Διεύθυνσης Δασών.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έως τις 30 Νοεμβρίου 2023 στη Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής (Δασικό κτίριο, 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ) τα παρακάτω έγγραφα:


• Αίτηση ενδιαφέροντος.
• Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο.
• Βεβαίωση ΔΑ.Σ.Ε. στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει αίτηση να γίνει δόκιμο μέλος του, και θα γίνει δεκτός μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής του εκπαίδευσης.
• Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
• Προκειμένου περί αλλοδαπών προσκομίζονται επιπλέον τα προβλεπόμενα από την σχετική νομοθεσία δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους σε ΔΑ.Σ.Ε., όπως κάθε φορά ισχύουν.

Μετά τις 30 Νοεμβρίου, που λήγει και η προθεσμία υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος, θα ανακοινωθεί το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η θεωρητική εκπαίδευση. 

Απάντηση