Υπογραφή σύμβασης για τη μελέτη αποκατάστασης – ενίσχυσης αίθουσας δημοτικού σχολείου Αγίου Νικολάου από τον δήμαρχο Κυπαρίσση Ντέμπλα

Υπογράφθηκε η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης αποκατάστασης – ενίσχυσης της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων (Α.Π.Χ) του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου μεταξύ του Δημάρχου Σιθωνίας Ντέμπλα Κυπαρίσση και του αναδόχου μελετητή Καραμπατάκη Δημητρίου, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.

Βασικά αντικείμενα της μελέτης αποτελούν:

η διερεύνηση των συνθηκών υπεδάφους στη θέση της Α.Π.Χ μέσω της εκτέλεσης ερευνητικών-δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, ο προσδιορισμός των φυσικών/μηχανικών χαρακτηριστικών των υποκείμενων εδαφικών στρώσεων, ο καθορισμός του μηχανισμού πρόκλησης των βλαβών της αίθουσας, ο έλεγχος επάρκειας της υφιστάμενης θεμελίωσής της, ο σχεδιασμός των ενδεικνυόμενων μέτρων για τη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών έδρασης της αίθουσας καθώς και η προμέτρηση/προϋπολογισμός των προαναφερόμενων μέτρων.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης και την έγκριση αυτής από τη Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σιθωνίας θα προκύψουν αξιόπιστα  πορίσματα αφενός μεν για την υφιστάμενη κατάσταση της συγκεκριμένης σχολικής αίθουσας αφετέρου δε για τον βέλτιστο τεχνικο-οικονομικό σχεδιασμό των μέτρων αποκατάστασης-ενίσχυσης των συνθηκών θεμελίωσης αυτής.

Απάντηση