Αύξηση στα εκτός έδρας των Αστυνομικών και στρατιωτικών (χιλιομετρική αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης)

Θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μέχρι την έκδοση του Προεδρικού διατάγματος

Με διάταξη σε Σχέδιο Νόμου που έχει τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση, χορηγείται από την 1η Ιανουαρίου 2024 και στα μετακινούμενα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας η αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης και των εξόδων διανυκτέρευσης εσωτερικού, που χορηγήθηκε στους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους με τον ν. 5045/2023 (Α’ 136).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

«ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»Unmute

Remaining Time -0:00Fullscreen

Άρθρο 37

Χιλιομετρική αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού κατά τις μετακινήσεις

στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Από 1η Ιανουαρίου 2024 και μέχρι την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) για τη χιλιομετρική αποζημίωση και τα έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού, κατά τις μετακινήσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, εφαρμόζονται αναλογικά το άρθρο 8 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και η παρ. 2 του άρθρου 10 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

Διαβάστε επίσης

Άρθρο 27 του ν.5045/2023

Έξοδα διανυκτέρευσης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 10 και παρ. 1 άρθρου 19 υποπαρ. Δ9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015

1.Στην παρ. 2 του άρθρου 10 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), περί των εξόδων διανυκτέρευσης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο αναπροσαρμόζεται το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης, β) στο δεύτερο εδάφιο διαγράφεται η φράση «έως τις 31.12.2022 κατά είκοσι τοις εκατό (20 %) και από 1ης.1.2023», γ) προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζεται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος και βάσει του καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται ως εξής:

α. Κατηγορία Ι, μέχρι εκατό (100) ευρώ ανά διανυκτέρευση

β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι ογδόντα (80) ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Η ως άνω προσαύξηση ισχύει και για διαμονή στη νησιωτική χώρα από την 1η Μαΐου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Ειδικά για τη διενέργεια φορολογικών, τελωνειακών ελέγχων, ελέγχων της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, ελέγχων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και ελέγχων της Επιθεώρησης Εργασίας στη νησιωτική χώρα, από την 1η Μαΐου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, καταβάλλεται σε υπαλλήλους ανεξαρτήτως κατηγορίας για τη μετακίνησή τους το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης της περ. α’, με την προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) του τρίτου εδαφίου της παρούσας. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, ανά κατηγορία στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού. Νόμοι και υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή τους μετά την 1η.1.2016 και καθορίζουν ποσά εξόδων διανυκτέρευσης διαφορετικά από αυτά της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν.»

2.Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 19 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, περί των εξόδων διανυκτέρευσης εξωτερικού, αναπροσαρμόζονται τα έξοδα διανυκτέρευσης, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που αναγνωρίζεται, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο μετακινούμενος βάσει του άρθρου 5, ορίζεται ως εξής:

α. Κατηγορία Ι, μέχρι διακόσια σαράντα δύο (242) ευρώ ανά διανυκτέρευση.

β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ ανά διανυκτέρευση.

Σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά εκατό (100) ευρώ.

Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζομένου, ανά κατηγορία, στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού.»

Απάντηση