Λειτουργία τοπικών εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή με Απόφαση Δημάρχου

Άμεσα και όχι από το επόμενο έτος η λειτουργία τοπικών εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή με Απόφαση Δημάρχου

Με διάταξη σε Σχέδιο Νόμου που έχει τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση, επανακαθορίζεται ο χρόνος ισχύος της απόφασης του κατά τόπον αρμόδιου Δημάρχου, σχετικά με τη προαιρετική λειτουργία των τοπικών εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και πλέον η Απόφαση αυτή θα ισχύει άμεσα και όχι από το επόμενο έτος που προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν.4177/2013.

Επίσης, καταργούνται οι διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμων για παράβαση του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α’ 173), σε καταστήματα που διαθέτουν στο κοινό αγαθά απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση του καταναλωτή, εφόσον αυτά βρίσκονταν σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της από πρόσφατης κακοκαιρίας «DANIEL», καθώς αντιμετώπισαν οξύ πρόβλημα ανεφοδιασμού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

«ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Άρθρο 49

Λειτουργία τοπικών εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή – Τροποποίηση άρθρου 16 ν.4177/2013

1.Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α’ 173), περί προαιρετικής λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, διαγράφονται οι λέξεις «και ισχύει από το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της», και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με αιτιολογημένη απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Δημάρχου, η οποία εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς ορίζονται με σαφή τρόπο οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές, πλην των αναφερομένων στις παρ. 1 και 1Α, λαμβανομένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.».

2.Στο άρθρο 16 του ν. 4177/2013 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. α. Οι διοικητικές πράξεις επιβολής κυρώσεων για λειτουργία καταστημάτων την Κυριακή, κατά παράβαση του παρόντος καταργούνται αν το κατάστημα βρίσκεται στις περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας του άρθρου 25 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) από την κακοκαιρία «DANIEL» και η παράβαση έγινε από την 1η Σεπτεμβρίου 2023 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, εφόσον το κατάστημα διαθέτει στο κοινό αγαθά απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση του καταναλωτή. β. Οι εκκρεμείς υποθέσεις έκδοσης διοικητικών πράξεων επιβολής κυρώσεων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 τίθενται στο αρχείο.»

Απάντηση