Πρόσληψη προσωπικού στο Ίδρυμα Αγάπης – Οίκου Ευγηρίας ”Η ΠΑΝΑΓΊΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ” στην Αρναία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΙΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Ἀγάπης – Οίκου Εὐγηρίας «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ», εἰς τήν συνεδρίασιν τῆς 15ης Δεκεμβρίου 2023, ἀπεφάσισε νά προσλάβη:

α) μίαν/ἕναν νοσηλεύτριαν/τήν με σύμβασιν ἀορίστου χρόνου διά τήν κάλυψιν τῶν ἀναγκῶν τῆς Μονάδος.

Τα ἀπαιτούμενα προσόντα εἶναι τά κάτωθι:

  1. Νὰ εἶναι πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. ή Δ.Ε. Σχολῆς Νοσηλευτῶν
  2. Νά διαθέτη Ἄδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Νοσηλεύτριας/ῆ
  3. Νά ἔχη ἀνανεώσει τήν ἐγγραφήν της/του εἰς τήν Ἕνωσιν Νοσηλευτῶν Ἑλλάδος (ΕΝΕ).

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά καταθέσουν αἴτησιν ἕως τήν 28η Δεκεμβρίου 2023, εἰς τά Γραφεῖα τοῦ Ἱδρύματος Αγάπης (8:00π.μ.-15:00μ.μ.).

Πληροφορίαι εἰς τά τηλ. 2372022938 & 6947996019

Απάντηση