Ορισμός αντιδημάρχων Δ. Πολυγύρου 2024

Δείτε την απόφαση ορισμού των αντιδημάρχων του Δήμου Πολυγύρου, 2024.

Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πολυγύρου, με
θητεία από 01-01-2024 μέχρι 31-12-2024, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους
μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής

Απάντηση