Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Δήμαρχο Σιθωνίας Ιωάννη Μαλλίνη

Σιθωνία, Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024 – Ο Δήμαρχος Σιθωνίας Ιωάννης Μαλλίνης με απόφασή
του ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Σιθωνίας,
με θητεία από 02/01/2024 μέχρι 31/12/2025, καθώς και την ανάθεση υπογραφών και τους
μεταβιβάζει αρμοδιότητες για την εποπτεία, οργάνωση και συντονισμό των κάτωθι:
Την κα. Όλγα Πατσουράκου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
Οικονομικών Υπηρεσιών, ήτοι:

 • Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Εξόδων
 • Προμηθειών και Αποθήκης
 • Εσόδων και Περιουσίας
 • Ταμείου
 • καθώς και της υπογραφής των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης.
 • Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
 • Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, ήτοι:
 • Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων
 • Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 • Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
 • Πληροφορικής και Διαφάνειας
 • Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 • Τέλεσης πολιτικών γάμων
 • Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων
 1. Τον κ. Θεόδωρο Ληστή καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
  αρμοδιότητες:
 • Τεχνικών Υπηρεσιών, ήτοι:
 • Τεχνικών-Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών (πλην
  Ηλεκτροφωτισμού)
 • Δόμησης, ήτοι:
 • Πολεοδομίας
 • Πολεοδομικών Εφαρμογών και Κτηματολογίου
 • Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
 • Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
 • Τέλεσης πολιτικών γάμων
 • Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων
 1. Τον κ. Αθανάσιο Μαλλίνη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
  αρμοδιότητες:
 • Διοικητικών Υπηρεσιών, ήτοι:
 • Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου
 • Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Κ.Ε.Π
 • Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας
 • Τέλεσης πολιτικών γάμων
 • Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων
  Πλέον των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζει και τις παρακάτω κατά
  τόπον αρμοδιότητες:
 • Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ‘’ κατά τόπον’’ για την
  Δ.Ε
 • Σιθωνίας
 • Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
 • Πολιτικής Προστασίας ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
 1. Τον κ. Δημήτρη Ζαφείρη καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω
  αρμοδιότητες:
 • Καθαριότητας
 • Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα (πλην της αρμοδιότητας διαχείρισης αδέσποτων
  ζώων
 • συντροφιάς)
 • Τέλεσης πολιτικών γάμων
 • Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων
 • Πλέον των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζει και την παρακάτω
  κατά
 • τόπον αρμοδιότητα:
 • Ύδρευσης – Αποχέτευσης ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
 • Διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Σιθωνίας
 1. Τον κ. Δημήτρη Μελλίση ‘’κατά τόπον’’ Αντιδήμαρχο, και του μεταβιβάζει τις
  παρακάτω αρμοδιότητες:
 • Ύδρευσης – Αποχέτευσης ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης
 • Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων ‘’ κατά τόπον’’ για την
  Δ.Ε
 • Τορώνης
 • Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης
 • Πολιτικής Προστασίας ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης
 • Τέλεσης πολιτικών γάμων
 • Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων
  6.Τον κ. Αριστοτέλη Ψιλογιάννη άμισθο καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις
  κάτωθι αρμοδιότητες:
 • Απασχόλησης και Τουρισμού
 • Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς
 • Ηλεκτροφωτισμού
 • Τέλεσης πολιτικών γάμων
 • Υπογραφής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων
  Πλέον των ανωτέρω καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, του μεταβιβάζει και την παρακάτω κατά
  τόπον αρμοδιότητα:
 • Διαχείρισης οχημάτων και μηχανημάτων ‘’κατά τόπον’’ για την Δ.Ε Τορώνης
  Για το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου από την παράταξη της πλειοψηφίας θα
  προταθούν οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:
  Γεώργιος Δαλδογιάννης ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
  Αστέριος Ψαρογιάννης ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απάντηση