Εγκρίθηκε νέο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Χαλκιδική.


Συγκεκριμένα, την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών έλαβε το έργο «Αναδιατάξεις των Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150 kV Υ/Σ ΣΧΟΛΑΡΙ – Υ/Σ ΣΤΑΓΕΙΡΑ & Σ.Ζ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ – Υ/Σ ΣΧΟΛΑΡΙ, Π.Ε. Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής».

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. με έδρα την Αθήνα.


Περιγραφή του έργου

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του υφιστάμενου Συστήματος Μεταφοράς των Γραμμών Μεταφοράς (ΓΜ) ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης 150kV, χωροθετείται στους νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής και στοχεύει στην ηλεκτροδότηση της ευρύτερης περιοχής της Χαλκιδικής. 

Η αναβάθμιση των ΓΜ, συνολικού μήκους 92 χλμ, περιλαμβάνει την εγκατάσταση 82 νέων πυλώνων, αναβάθμιση (αντικατάσταση) 91, διατήρηση 78 υφιστάμενων πυλώνων, καθώς και αποξήλωση 57 υφιστάμενων πυλώνων.Για κάθε γραμμή ξεχωριστά προβλέπονται τα εξής:

α) ΓΜ 150kV Υ/Σ Σχολάρι-Υ/Σ Στάγειρα

Η εν λόγω εναέρια ΓΜ θα προκύψει από την αναβάθμιση και αναδιάταξη της υφιστάμενης εναέριας ΓΜ 150kV Υ/Σ Θεσσαλονίκη Ι (Δόξα)-Υ/Σ Στάγειρα, μήκους 68 χλμ, η οποία λειτουργεί από το 1961 και περιλαμβάνει συνολικά 191 πυλώνες.

Η αναβάθμιση αφορά τμήμα της υφιστάμενης γραμμής συνολικού μήκους 37 χλμ και περιλαμβάνει την αντικατάσταση 88 υφιστάμενων πυλώνων περιμετρικά των υφιστάμενων ή με μικρομετατόπιση, ενώ 12 υφιστάμενοι πυλώνες παραμένουν στη θέση τους.

Η αναδιάταξη περιλαμβάνει την κατασκευή τριών νέων τμημάτων συνολικού μήκους 30 χλμ, με εγκατάσταση 78 πυλώνων σε νέες θέσεις, που θα συνδεθούν διαδοχικά με τα αναβαθμισμένα και το υφιστάμενο τμήμα εισόδου της ΓΜ 150kV Σύστημα (Θεσσαλονίκη-Στάγειρα)-Υ/Σ Σχολάρι, μήκους 1,2 χλμ, με διατήρηση τριών (3) υφιστάμενων πυλώνων και αναβάθμιση ενός (1) πυλώνα. Επίσης, προβλέπεται κατάργηση τριών υφιστάμενων τμημάτων συνολικού μήκους 21 χλμ, με αποξήλωση 57 υφιστάμενων πυλώνων. 

Το υφιστάμενο δυτικό τμήμα της γραμμής, μήκους 12 χλμ, που καταλήγει στο Σημείο Ζεύξης (Σ.Ζ.) Πανοράματος παραμένει, με διατήρηση 34 πυλώνων. Το τμήμα αυτό δεν θα αποτελεί τμήμα της ΓΜ Υ/Σ Σχολάρι-Υ/Σ Στάγειρα, αλλά θα ενταχθεί στην δεύτερη ΓΜ 150kV Σ.Ζ. Πανόραμα – Υ/Σ Σχολάρι.


β) ΓΜ 150kV Σ.Ζ. Πανόραμα-Υ/Σ Σχολάρι

Η εν λόγω εναέρια ΓΜ θα προκύψει από την αναβάθμιση και αναδιάταξη της υφιστάμενης εναέριας ΓΜ 150kV Σύστημα (Θεσσαλονίκη-Στάγειρα)-Υ/Σ Σχολάρι, μήκους 13 χλμ, η οποία λειτουργεί από το 1961 και περιλαμβάνει συνολικά 35 πυλώνες.

Η αναβάθμιση αφορά τμήμα της υφιστάμενης γραμμής συνολικού μήκους 11,3 χλμ και περιλαμβάνει την αντικατάσταση τριών (3) πυλώνων περιμετρικά των υφιστάμενων, ένας εκ των οποίων προσμετρήθηκε στην πρώτη προτεινόμενη γραμμή για την είσοδό της στον Υ/Σ Σχολάρι. 

Από τους 32 υφιστάμενους πυλώνες που θα παραμείνουν στη θέση τους, οι 29 θα ενταχθούν στην νέα ΓΜ 150kV Σ.Ζ. Πανόραμα-Υ/Σ Σχολάρι, ενώ οι υπόλοιποι τρείς, στη νέα ΓΜ 150kV Υ/Σ Σχολάρι-Υ/Σ Στάγειρα. Επίσης, η αναδιάταξη περιλαμβάνει την κατασκευή ενός νέου τμήματος εισόδου μήκους 1,7 χλμ, με εγκατάσταση 4 πυλώνων σε νέες θέσεις. 

Το νέο τμήμα θα συνδεθεί διαδοχικά με το αναβαθμισμένο και το υφιστάμενο δυτικό τμήμα της 150kV Υ/Σ Θεσσαλονίκη Ι (Δόξα)-Υ/Σ Στάγειρα μήκους 12 χλμ, που αποδεσμεύεται από την ΓΜ 150kV Υ/Σ Σχολάρι-Υ/Σ Στάγειρα.


Το εν λόγω έργο περιλαμβάνεται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και ειδικότερα στα έργα ενίσχυσης του συστήματος στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, ώστε να αρθούν οι περιορισμοί ηλεκτρικού φορτίου.

Απάντηση