Εργασία με αμοιβή έως 31.500 ευρώ στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) αναζητά έναν εξωτερικό συνεργάτη, με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EXCELSIOR/ERATOSTHENES: Excellence Research Centre for Earth Surveillance and Space Based Monitoring of the Environment».

Το αντικείμενο του έργου σχετίζεται με την επιστημονική υποστήριξη των δράσεων του έργου Excelsior. Η έρευνα και η τεχνολογία που θα αναπτύξει ο συνεργάτης θα εφαρμοστούν πάνω σε θέματα στα πλαίσια του ερευνητικού έργου.

Το μέγιστο κόστος σύμβασης ανέρχεται έως τις 31.500,00 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την αμοιβή του αναδόχου, πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις, ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη, με εκτιμώμενο χρόνο έναρξης της σύμβασης είναι την Παρασκευή 1 Απριλίου 2024.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί ανάμεσα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και στο επιλεγέν προσωπικό θα είναι έως 10 μήνες. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.

Ως τόπος απασχόλησης του προσωπικού ορίζεται το Κέντρο Beyond του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης τ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Καρύστου 6, 115 23 Αμπελόκηποι Αττικής.

Απαραίτητα προσόντα

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Θετικής κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο αντικείμενο της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης
  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ερευνητικούς διαστημικούς οργανισμούς σε θέματα επίβλεψης ή/και ποιοτικού ελέγχου παραδοτέων στα πλαίσια ερευνητικών έργων
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Υποβολή αιτήσεων – Καταληκτική ημερομηνία

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ (www.noa.gr), το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ., στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου Δρ. Χαράλαμπο Κοντοέ (kontoes@noa.gr) και στην κα Μαρία (Μαριέττα) Παπακωνσταντίνου (mpapakonst@noa.gr).

Απάντηση