Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024 στις 10.00 π.μ. δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.)  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Σύσταση επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο σε αυτές.

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/10 με τον ορισμό Προέδρου και των μελών τους από τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός εκπροσώπων (τακτικό και αναπληρωματικό) στην Επιτροπή του άρθρου 68 του Π.Δ. 30/1996 (18 του Ν. 2218/1994).

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου Αηδονά, Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Κιλκίς στην αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας της Π.Ε. Κιλκίς ΝΗΡΕΑΣ».

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός εκπροσώπων της Π.Κ.Μ. – Π.Ε. Κιλκίς στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Αναπτυξιακής Κιλκίς Α.Ε.» για το έτος 2024, καθώς και στις Επιτροπές  Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER, CLLD/LEADER Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και LEADER Προγραμματικής Περιόδου 2023-2027.

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο του Ν. Πέλλας, αρμοδιότητας Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας για την εκτέλεση εργασιών μέσω συγκεκριμένων εργολαβιών παροχής υπηρεσιών, προμηθειών και έργων κατά τα έτη 2024 έως και 2025.

Εισηγητής: Ιορδάνης Τζαμτζής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπου στην επιτροπή διαχείρισης προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Πιερίας και ορισμός εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός εκπροσώπων στη γνωμοδοτική επιτροπή χορήγησης αδειών εγκατάστασης οικήματος εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων, στην Π.Ε. Πιερίας.

Εισηγήτρια:  Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών έτους 2024, του Λιμεναρχείου Καβάλας.

Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών έτους 2024, του Λιμεναρχείου Ιερισσού.

Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής σε όργανα και επιτροπές της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ.

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Ζωγράφου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Απάντηση