Δικαίωμα χρήσης χώρων εντός της Χερσαίας Zώνης Λιμένα

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πολυγύρου ανακοινώνει ότι έχει εκδοθεί και αναρτηθεί στον ιστότοπο Διαύγεια (ΑΔΑ: 6Σ3346ΜΤΝ9-ΞΧΞ) η αριθ. 07/28-02-2024 απόφαση του για τον καθορισμό τιμών για την απλή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων εντός της Χερσαίας Zώνης Λιμένα δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πολυγύρου (Δ.Λ.Τ.Π.) – καθορισμό
Ζωνών Χρηματικού Ανταλλάγματος για το έτος 2024.

ΑΙΤΗΣΗ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

Απάντηση