Ελληνικά Εμφιαλωμένα νερά: Μπαράζ ελέγχων – Έφοδοι σε εμφιαλωτήρια και λιανεμπόριο

Η σημερινή Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για τη διενέργεια ελέγχων σε εμφιαλωτήρια νερού και σε εμφιαλωμένα νερά που κυκλοφορούν στο εμπόριο.

Με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας γενικά και της υγείας των καταναλωτών εμφιαλωμένων
νερών ειδικότερα, το υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο για τους υγειονομικούς ελέγχους σε εγκαταστάσεις εμφιάλωσης νερού και τους δειγματοληπτικούς ελέγχους εμφιαλωμένων νερών που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Μεταξύ άλλων θα ελεγχθούν η ποιότητα, οι όροι κυκλοφορίας στο εμπόριο φυσικού μεταλλικού νερού, η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και η επισήμανση.

 Οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις Περιφέρειας όλης της χώρας, σε εμφιαλωτήρια όπου θα λάβουν χώρα:

 • υγειονομική αναγνώριση των πηγών υδροληψίας / γεωτρήσεων,
 • υγειονομικός έλεγχος των εγκαταστάσεων εμφιάλωσης, της παραγωγικής διαδικασίας, των χώρων αποθήκευσης κ.λπ.
 • δειγματοληψίες νερού στη πηγή υδροληψίας, στη γραμμή παραγωγής και στο έτοιμο προϊόν με σκοπό τον μικροβιολογική και φυσικοχημική εξέταση που θα περιλαμβάνει ανάλυση όλων των παραμέτρων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για κάθε κατηγορία νερού.
 • Εξέταση της επισήμανσης των εμφιαλωμένων νερών προκειμένου να διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την επισήμανση των εμφιαλωμένων νερών.

Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι των εμφιαλωμένων νερών στο εμπόριο θα περιλαμβάνουν δειγματοληψίες όλων των κατηγοριών των εμφιαλωμένων νερών δηλαδή όλων των εγχώριων επιτραπέζιων και φυσικών μεταλλικών νερών αλλά και των εισαγόμενων επιτραπέζιων νερών και φυσικών μεταλλικών νερών που έχουν αναγνωριστεί από Κ-Μ της Ε.Ε. και κυκλοφορούν ελεύθερα στη χώρα.

Σκοπός των δειγματοληψιών είναι η φυσικοχημική και μικροβιολογική εξέταση των δειγμάτων που θα περιλαμβάνει ανάλυση όλων των παραμέτρων ποιότητας που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία ανάλογα με την κατηγορία νερού (επιτραπέζιο, φυσικό μεταλλικό νερό). Επιπλέον θα ελεγχθεί η επισήμανση των δειγμάτων προκειμένου να διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την επισήμανση των εμφιαλωμένων νερών. Στην Εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η αναγραφή θεραπευτικών ιδιοτήτων του εμφιαλωμένου νερού ή αναλόγου περιεχομένου διαφήμιση όπως και  οι ενδείξεις που ενδέχεται να δημιουργήσουν σύγχυση με ένα φυσικό μεταλλικό νερό και κυρίως η ένδειξη «μεταλλικό νερό».

 Για την επισήμανση των φυσικών μεταλλικών νερών έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος. Σε κάθε περίπτωση οι ετικέτες στις φιάλες των φυσικών μεταλλικών νερών πρέπει να εξεταστούν αναλυτικά προκειμένου να διαπιστωθεί:

 1. Εάν η εμπορική επωνυμία του φυσικού μεταλλικού νερού που αναγράφεται στην ετικέτα είναι σύμφωνη με την Υπουργική Απόφαση αναγνώρισης του νερού και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία.
 2.  Εάν στην περίπτωση που η εμπορική επωνυμία του ΦΜΝ είναι διαφορετική από το όνομα της πηγής ή τον τόπου στον οποίο βρίσκεται αυτή, κατά πόσον η ένδειξη του τόπου ή του ονόματος της πηγής αναγράφεται με χαρακτήρες των οποίων το πλάτος και το ύψος ισούται με μιάμιση φορά του πλάτους και του ύψους των χαρακτήρων με τους οποίους έχει γραφτεί η εμπορική επωνυμία.
 3. Εάν η ονομασία κυκλοφορίας που αναγράφεται στην ετικέτα είναι σύμφωνη με την Υπουργική Απόφαση αναγνώρισης του νερού και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία
 4. Εάν η πηγή υδροληψίας και ο τόπος εκμετάλλευσης που αναγράφεται στην ετικέτα είναι αυτά που αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση αναγνώρισης του νερού και σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία.
 5. Εάν αναγράφονται στην ετικέτα ενδείξεις οι οποίες δεν αναφέρονται στην Υπουργική Απόφαση αναγνώρισης του νερού.
 6.  Εάν αναγράφονται ενδείξεις που αποδίδουν σε ένα φυσικό μεταλλικό νερό ιδιότητες πρόληψης, θεραπευτικής αγωγής ή θεραπείας μιας ανθρώπινης ασθένειας, η ένδειξη 3 «ενισχύει την πέψη», η ένδειξη «μπορεί να ευνοεί τις ηπατοχολικές λειτουργίες» ή παρόμοιες ενδείξεις οι οποίες απαγορεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α’ και γ’ της παρ.2 του άρθρου 9 του ΠΔ 433/83.
 7. Ειδικά για την περίπτωση εισαγόμενων Φυσικών Μεταλλικών Νερών, θα πρέπει να εξετάζεται αν υπάρχουν καταχωρημένα στη λίστα των ΦΜΝ που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Η εν λόγω λίστα μπορεί να αναζητηθεί στο: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling-nutrition_mineral[1]waters_list_eu-recognised.pdf

Απάντηση