Πανελλήνιες 2024: Η προκήρυξη της σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής

Τον αριθμό των εισακτέων στη σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στη Σχολή Πυροσβεστών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, μέσω των Πανελλήνιων εξετάσεων 2024 ανακοίνωσαν τα συναρμόδια υπουργεία και η σχετική απόφαση ήδη δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν ολόκληρη την απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. Φύλλου 1591).

Ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για ιδιώτες υποψηφίους μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και για πτυχιούχους Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, για τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025, καθορίζεται σε πενήντα (50) θέσεις.

Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2023-2024 καθορίζεται σε διακόσια σαράντα (240).

Από τον ανωτέρω αριθμό εισακτέων, ποσοστό 5%, ήτοι δώδεκα (12) θέσεις θα καλυφθεί από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω ποσοστό.

Σχολή πυροσβεστικής

Ο αριθμός των εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ύστερα από συμμετοχή τους στις εξετάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2023-2024 καθορίζεται σε διακόσια σαράντα (240).

Από τον ανωτέρω αριθμό εισακτέων, ποσοστό 5%, ήτοι δώδεκα (12) θέσεις θα καλυφθεί από υποψήφιους των ΕΠΑ.Λ. που λαμβάνουν μέρος στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω ποσοστό.

Οι υπόλοιπες θέσεις, ήτοι διακόσιες είκοσι οκτώ (228), θα καλυφθούν ως εξής:

α) Είκοσι τρεις (23) θέσεις, για την απόδοση του ποσοστού 10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2022, 2023), ως ακολούθως:

όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2023, σε ποσοστό 60%, ήτοι δεκατέσσερις (14) θέσεις και σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2022, σε ποσοστό 40%, ήτοι εννέα (9) θέσεις, ββ) οι υπόλοιπες διακόσιες πέντε (205) θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που εξετάζονται στα μαθήματα της Γ’ Τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σε πανελλαδικό επίπεδο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024. 2. α).

Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων όπως καθορίστηκαν αναλυτικά στην περ. ββ της παρ. 1: αα. Έξι (6) θέσεις, σε ποσοστό 3%, προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορία της περ. α’ της παρ. 2 (Α’ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α’ 53), όπως ισχύει, αβ. τέσσερις (4) θέσεις, σε ποσοστό 2%, προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. β’ της παρ. 2 (Β’ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α’ 53), όπως ισχύει, αγ. δώδεκα (12) θέσεις, σε ποσοστό 6%, προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. γ’ της παρ. 2 (Γ’ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α’ 53), όπως ισχύει, αδ. έξι (6) θέσεις, σε ποσοστό 3%, προέρχονται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. δ’ της παρ. 2 (Δ’ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α’ 53), όπως ισχύει, αε. δύο (2) θέσεις, σε ποσοστό 1%, προέρχεται από υποψηφίους της ειδικής κατηγορίας της περ. ε’ της παρ. 2 (Ε’ ειδική κατηγορία) του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α’ 53), όπως ισχύει.

β) Από τον αριθμό των εισακτέων, επί των θέσεων όπως καθορίστηκαν αναλυτικά στην περ. βα της παρ.1: βα. Μία (1) θέση, η οποία προέρχεται από υποψήφιο της ειδικής κατηγορίας της περ. γ’ της παρ. 2 (Γ’ ειδική κατηγορία). του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α’ 53), όπως ισχύει, που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, απέκτησε βεβαίωση το έτος 2023 και δεν παίρνει μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση). ββ. Μία (1) θέση, η οποία προέρχεται από υποψήφιο της ειδικής κατηγορίας της περ. γ ’ της παρ. 2 (Γ’ ειδική κατηγορία). του άρθρου 3 του π.δ. 17/2022 (Α’ 53), όπως ισχύει, που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, απέκτησε βεβαίωση το έτος 2022 και δεν παίρνει μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα εξέταση).

Απάντηση