Θέσεις εργασίας για πέντε ειδικότητες στον Δήμο Νέας Προποντίδας

Ο Δήμος Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Συνέχιση λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και δημιουργία Παραρτήματος Ρομά»

Οι θέσεις απευθύνονται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής (ή Τεχνολογικής) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δηλαδή σε σε απόφοιτους γυμνασίου, οι οποίοι θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας για ένα χρόνο, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες έχουν ως εξής:

  • ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών – 1 θέση
  • ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών/ ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών (με ειδίκευση σε θέματα μαθησιακής στήριξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών) – 1 θέση
  • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού/ΠΕ Οικονομικού – 1 θέση
  • ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής/ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής – 1 θέση
  • ΥΕ Διαμεσολαβητών/ ΥΕ Διαμεσολαβητών – 1 θέση

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 12 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Δήμος Νέας Προποντίδας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, Τ.Κ. 63200 Νέα Μουδανιά, υπόψιν κ. Κώστα Δαλαμπίρα ή Άννας Ευθυμιάδου (τηλ. επικοινωνίας: 23730.25887 ή 23730.65037).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Απάντηση