Πρόσληψη τριών (3) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Πολυγύρου

Ο Δήμος Πολυγύρου  προκηρύσσει την πρόσληψη τριών ατόμων για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023-2024.

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ), που θα διαρκέσουν για οκτώ μήνες.

Ειδικότητα

Η ειδικότητα για την εν λόγω προκήρυξη είναι η παρακάτω:

  • Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής – 3 θέσεις 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και μαζί με τα δικαιολογητικά, να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αυτοτελής Οργανική Μονάδα ο Αριστοτέλης, Πολυτεχνείου 50 (παλαιό Δικαστικό Μέγαρο), Τ.Κ. 63100, Πολύγυρος Ν. Χαλκιδικής, υπόψη κας. Τσίλκα Ανδρονίκης (τηλ. επικοινωνίας 2371350785). 

Απάντηση