22 νέες θέσεις στο Δήμο Πολυγύρου – Η υποβολή αιτήσεων

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΟΔήμος Πολυγύρου ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη 22 θέσεων υδρονομέων για την αρδευτική περίοδος 2024. Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει την Παρασκευή 5 Απριλίου και λήγει την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024.

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Πολυγύρου

Η Δημοτική επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 62/2024 απόφασή της, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των «YE Εργατών Τεχνικών Εργασιών /ΥΕ Εργατών Υδρονομέων» ως εξής:

YE Εργατών Τεχνικών Εργασιών /ΥΕ Εργατών Υδρονομέων άτομα 22, εκ των οποίων:

α) Για τη Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα: Πέντε (5) άτομα με σύμβαση έως 30/11/2024.

β) Για τη Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων: Πέντε (5) άτομα με σύμβαση έως 30/11/2024.

γ) Για τη Δημοτική Ενότητα Ορμύλιας: Εννέα (9) άτομα με σύμβαση έως 30/11/2024.

δ)Για τη Δημοτική Ενότητα Πολυγύρου: Τρία (3) άτομα με σύμβαση έως 30/11/2024.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Όσοι ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως «YE Εργατών Τεχνικών Εργασιών /ΥΕ Εργατών Υδρονομέων», με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως στη διεύθυνση της υπηρεσίας Πολυτεχνείου 50 – Γραφείο 4, Πολύγυρος, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε στο e-mail: tad3@polygyros.gr από τις 05 Απριλίου 2024 έως τις 11 Απριλίου 2024 και ώρα 14.00.

Απάντηση