Απ. Πάνας: ‘’Να ολοκληρωθούν οι μελέτες για την β’ κατοικία της Ν. Καλλικράτειας Χαλκιδικής ’’


Με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο Βουλευτής Χαλκιδικής του

Κινήματος Αλλαγής, Απόστολος Πάνας, διατυπώνει το πρόβλημα της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας στη Χαλκιδική.
Η οικιστική αυτή ζώνη έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή β’ κατοικίας με νόμους και υπουργικές αποφάσεις που ανατρέχουν σε βάθος 25 ετών!!

Ο κος Πάνας δήλωσε σχετικά: ”Οι εν λόγω καθυστερήσεις οδηγούν σε απώλεια αναπτυξιακής προοπτικής για την περιοχή και κατ’ επέκταση εσόδων για την τοπική κοινωνία. Θα εξακολουθήσω να προσπαθώ για την καλύτερη δυνατή διαβίωση των κατοίκων της Χαλκιδικής και για την πρόοδο του Νομού σε όλα τα επίπεδα.”

Αναλυτικά το κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

”ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κο Κωστή Χατζηδάκη

Θέμα: ”Ολοκλήρωση μελετών για την β’ κατοικία της Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας, Δήμου Ν. Προποντίδας Ν. Χαλκιδικής’’

Με την έγκριση των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου στην περιοχή πρώην Δήμου Καλλικράτειας οι περιοχές που εντάχθηκαν στην περιοχή 2 είχαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά με βάση το ΠΔ 16-08-1988 ‘’Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923 περιοχή των κοινοτήτων Αγίου Παύλου, Νέας Καλλικράτειας και Νέων Σιλάτων (νομού Χαλκιδικής)’’

Περιοχή με αριθμό 2. :
1. Το ένα τμήμα της περιοχής οριοθετείται από το δυτικό διοικητικό όριο της κοινότητας Αγίου Παύλου (παραλία) που το ακολουθεί προς ανατολικά συναντά το όριο της περιοχής 1 και το ακολουθεί μέχρι το όριο του οικισμού Νέας Καλλικράτειας και καταλήγει στην παραλία.
Το άλλο τμήμα της περιοχής αρχίζει από το κοινό όριο Νέας Καλλικράτειας – περιοχής 1 ακολουθεί το όριο της περιοχής 1 μέχρι το διοικητικό όριο της κοινότητας Νέων Σιλάτων και καταλήγει στην παραλία.

2. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως περιοχή β κατοικίας με τις παρακάτω χρήσεις: Κατοικία, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις με ελεγχόμενη δυναμικότητα κάμπινγκ, εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, καταστήματα, αθλητικές εγκαταστάσεις.
Ειδικότερα στις παρακάτω περιγραφόμενες περιοχές και για τα τμήματά τους που εμπίπτουν στην περιοχή 2 επιτρέπονται μόνο κτίρια κοινής ωφελείας:

• Σε απόσταση 100 m από τις όχθες του ρέματος που από τον Άγιο Παύλο καταλήγει ανατολικά της Καλλικράτειας και του ρέματος που είναι κατάληξη τριών άλλων ρεμάτων (Ξηρόρεμα, Κερασόρεμα, Τσιγγανόρεμα) και εκβάλει μεταξύ Γεωπονικών και Βεργιάς.
• Σε απόσταση 100 m γύρω από το όριο του πευκοδάσους δυτικά της Σωζόπολης.

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 4 στρέμματα εκτός των γηπέδων που προορίζονται για camping.

4. Λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω χρήσεων:
α) Για ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις: ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 του από 0610-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως ισχύει.
β) Για κέντρα αναψυχής: ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει με τους εξής περιορισμούς:
Συνολική επιφάνεια εκμετάλλευσης: 200 m2.
Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 4,5 m.
γ) Κατοικία, κτίρια κοινής ωφελείας: ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει. Η ευρύτερη περιοχή χωρίσθηκε σε είκοσι δύο Πολεοδομικές Μελέτες και διενεργήθηκε η κτηματογράφισή τους μετά από προκήρυξη του τότε Υ.Χ.Ο.Π.
Κατόπιν με την Απόφαση 4427/920/1995 εγκρίθηκε το σχέδιο ανάπτυξης β’ κατοικίας.
Απόφαση 4427/920/1995: Έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ) μέσα σε εγκεκριμένη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) των Κοινοτήτων Αγίου Παύλου, Νέας Καλλικράτειας Νέων Σιλάτων (νομού Χαλκιδικής), (ΦΕΚ 117/Δ/1995), 07-03-1995.

‘’Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3)α, 4, και 6 του άρθρου 1 του νόμου 2242/1994 Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 162/Α/1994).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1, εδάφιο ι)δ του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).
3. Την 91103/6776/1994 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Καθορισμός προδιαγραφών εκπόνησης Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ) μέσα σε εγκεκριμένες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) (ΦΕΚ 851/Β/1994).
4. Το 87466/4216/1994 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας προς τις Κοινότητες Αγίου Παύλου, Νέας Καλλικράτειας, Νέων Σιλάτων Νομού Χαλκιδικής.
5. Τη Μελέτη Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ) Νομού Χαλκιδικής – Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου Αγίου Παύλου Νέας Καλλικράτειας Νέων Σιλάτων, η οποία εκπονήθηκε, το Δεκέμβριο 1994 από τη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
6. Την 425/συνεδρία 55/07-12-1994 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας ΣΧΑΠ μέσα στην εγκεκριμένη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) των κοινοτήτων Αγίου Παύλου, Νέας Καλλικράτειας, Νέων Σιλάτων (νομού Χαλκιδικής), όπως η περιοχή φαίνεται περικλειόμενη με μαύρη διακεκομμένη γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο χάρτη σε κλίμακα 1:25.000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση με τους εξής όρους και κατευθύνσεις:
• Την διατήρηση, προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος.
• Την προστασία περιοχών με ίδιο νομικό καθεστώς.
• Την οργάνωση της οικιστικής περιοχής ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εξυπηρετήσεις και οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Ανάλογη πρόβλεψη πρέπει να γίνει για την εξυπηρέτηση των αναγκών του μονίμου πληθυσμού της περιοχής ο οποίος παρουσιάζει τάσεις αύξησης.
• Τη δημιουργία δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού.
• Την εξασφάλιση μέγιστης πυκνότητας 125 κατοίκων / ha (netto) σύμφωνα με τις παραδοχές της μελέτης (μέσος συντελεστής δόμησης: 0.25 ποσοστό κοινωφελών – κοινοχρήστων 40%, δομήσιμη επιφάνεια 20 m2 ανά άτομο). Την ανάπτυξη της περιοχής με κανονιστικούς όρους δόμησης, όπως τα ανωτέρω αναλυτικά αναφέρονται στη μελέτη Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών δεύτερης κατοικίας (ΣΧΑΠ) Νομού Χαλκιδικής Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) των Κοινοτήτων Αγίου Παύλου, Νέας Καλλικράτειας Νέων Σιλάτων της Διεύθυνσης Χωροταξίας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας απόφασης
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 08-02-1995
Ο Υπουργός’’ (συνημμένος χάρτης)

Στην συνέχεια έγιναν οι αναρτήσεις των κτηματογραφημένων περιοχών για τυχόν ενστάσεις των ιδιοκτητών και στην συνέχεια θα έπρεπε να γίνουν οι αναρτήσεις των πολεοδομικών μελετών για ενημέρωση των ιδιοκτητών την υποβολή ενδεχόμενων αντιρρήσεων και ενστάσεων, η επεξεργασία των ενστάσεων και στην συνέχεια η δημοσίευση σε ΦΕΚ των αποφάσεων των εγκρίσεων των πολεοδομικών μελετών και ακολούθως η κύρωση των πράξεων εφαρμογής προς ολοκλήρωση των διαδικασιών της ένταξης των προειρημένων περιοχών στο σχέδιο πόλης ως β’ κατοικία.
Οι μελέτες της περιοχής με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά, είναι:

1. Ηράκλεια 1 (Η1)
2. Ηράκλεια 2 (Η2)
3. Δυτική Καλλικράτεια 1α (Δ1α)
4. Δυτική Καλλικράτεια 1β (Δ1β)
5. Δυτική Καλλικράτεια 2α (Δ2α)
6. Δυτική Καλλικράτεια 2β (Δ2β)
7. Δυτική Καλλικράτεια 3α (δ3α)
8. Δυτική Καλλικράτεια 3β (Δ3β)
9. Κεντρική Καλλικράτεια 1α (Κ1α)
10. Κεντρική Καλλικράτεια 1β (Κ1β)
11. Κεντρική Καλλικράτεια 1γ (Κ1γ)
12. Κεντρική Καλλικράτεια 2α (Κ2α)
13. Κεντρική Καλλικράτεια 2β (Κ2β)
14. Κεντρική Καλλικράτεια 2γ (Κ2γ)
15. Κεντρική Καλλικράτεια 3α (Κ3α)
16. Κεντρική Καλλικράτεια 3β (Κ3β)
17. Ανατολική Καλλικράτεια 1α (Α1α)
18. Ανατολική Καλλικράτεια 1β (Α1β)
19. Ανατολική Καλλικράτεια 2α (Α2α)
20. Ανατολική Καλλικράτεια 2β (Α2β)
21. Σωζόπολη 1 (Σ1)
22. Σωζόπολη 2 (Σ2)

Από τις παραπάνω πολεοδομικές μελέτες, έχουν εγκριθεί:
1. Η Ηράκλεια 1 (Η1) με την απόφαση 11441 /ΦΕΚ 427Δ /6-5-2003
2. Η Ηράκλεια 2 (Η2) με την απόφαση 11448/ΦΕΚ 411Δ/29-4-2003
3. Η Δυτική Καλλικράτεια 1α (Δ1α) με την απόφαση 30400/ΦΕΚ 267Δ/53-2004
4. Η Δυτική Καλλικράτεια 2α (Δ2α) με την απόφαση 11444/ΦΕΚ 385Δ/23-4-2003
5. Η Δυτική Καλλικράτεια 2β (Δ2β) με την απόφαση 11432/ΦΕΚ 406Δ/29-4-2003
6. Η Κεντρική Καλλικράτεια 1α (Κ1α) με την απόφαση 11475/428Δ/6-52003
7. Η Κεντρική Καλλικράτεια 1β (Κ1β) με την απόφαση 11436/ΦΕΚ 386Δ/23-4-2003
8. Η Κεντρική Καλλικράτεια 2α (Δ2α) με το ΦΕΚ 385Δ/23-4-2003
9. Η Κεντρική Καλλικράτεια 2β (Κ2β) με την απόφαση 3211/ΦΕΚ 537/19-7-1999
10. Η Σωζόπολη 2 (Σ2) με την απόφαση 7986/ΦΕΚ 181 Δ/17-3-1999

Από τις παραπάνω εγκεκριμένες Πολεοδομικές Μελέτες έχουν ολοκληρωθεί οι Πράξεις Εφαρμογής για μόνο δύο, οι: 1. Κεντρική 2β (Κ2β) και 2. Σωζόπολη 2 (Σ2)

Συνημμένα:
1. Έγγραφα πληρωμών έως το 2005.
2. Χάρτης περιοχής ενδιαφέροντος από ΦΕΚ δημοσίευσης απόφασης 4427/920/1995.

Κατόπιν των ανωτέρω,
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ,
Προτίθεστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επαναδραστηριοποιηθούν οι μελετητές που είχαν αναλάβει την εκπόνηση των πολεοδομικών σχεδίων, να υποβάλουν τις Πολεοδομικές Μελέτες και να δρομολογηθούν οι διαδικασίες, με την έκδοση των αντίστοιχων Πράξεων Εφαρμογής, για τις περιοχές που ως άνω αναφέρονται;
Ο ερωτών Βουλευτής Χαλκιδικής

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: