Διαγωνισμός για προμήθεια χρωμάτων

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισμό µε κριτήριο κατακύρωσης το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης για την προµήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, προϋπολογισµού 44.790,14 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί τη
∆ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 µε ώρα 10.00 π.µ. (λήξη αποδοχής προσφορών) στα γραφεία του ∆ήµου Ν. Προποντίδας από την αρµόδια επιτροπή διαγωνισµού.
Για την ανωτέρω προµήθεια γίνονται δεκτοί:
– Οι Έλληνες πολίτες
– Οι αλλοδαποί
– Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά και αλλοδαπά
– Οι συνεταιρισµοί και
– Οι Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισµού και ορίζεται στο ποσό των 2.239,50 €, κατατεθειµένη µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕ∆Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου Νέας Προποντίδας, οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου 26, στο τηλέφωνο 23733, 50256, 50250, 50258.
Ο Δήμαρχος
Δαμιανός Ιορδανίδης

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: